STATUT

Przedszkola Samorządowego

w Głogoczowie


SPIS TREŚCI

WSTĘP_ 1

Art. 1 Podstawa prawna1

Art. 1 Dane podstawowe2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA_ 3

Art. 2 Cele i zadania wynikające z przepisów prawa3

Art. 3 Organy przedszkola4

Art. 4 Kompetencje i obowiązki dyrektora i wice dyrektora5

Art. 5 Kompetencje i zasady działania Rady Pedagogicznej5

Art. 6 Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców_ 6

Art. 7 Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami8

Art. 8 Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola8

Art. 9 Bezpieczeństwo w przedszkolu_ 9

Art. 10 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna9

Art. 11 Rozstrzyganie sporów i skarg między organami przedszkola10

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA_ 11

Ar. 12 Organizacja przedszkola11

Art. 13 Skreślenie z listy dzieci12

Art. 14 Wyżywienie12

Art. 15 Zasady rekrutacji do przedszkola12

Art. 16 Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu_ 12

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA_ 14

Art. 17 Ogólne zadania14

Ar. 18 Zadania nauczycieli14

Art. 19 Zasady sprawowania opieki w ogrodzie przedszkolnym_ 15

Art. 20 Zasady sprawowania opieki nad wychowankami podczas spacerów i wycieczek15

Art. 21 Pracownicy administracyjno-pedagogiczni16

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Obowiązujące od 1 lutego 2012 r. odpłatności w Przedszkolu Samorządowym w Głogoczowie

 

Na podstawie Uchwały 124/XVI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dn. 28 listopada 2011 r. przyjmuje się następujące opłaty:

- od 800 do 1300 odpłatność 0 zł

W czasie wykraczającym poza czas w/w obowiązuje odpłatność:

- za każdą godzinę zajęć po 1 zł.

Za każdą rozpoczętą godzinę zajęć świadczonych przez przedszkole ponad deklarowaną przez rodzica (opiekuna prawnego) liczbę godzin pobytu dziecka opłata wynosi 5 zł. 

Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) opłaty obniża się o 20% za drugie dziecko i o 50% za trzecie i każde następne dziecko danej rodziny uczęszczające do przedszkola.

 

Odpłatności za wyżywienie

 • 4,20 zł jeden posiłek,
 • 4,50 zł dwa posiłki,
 • 5,00 zł trzy posiłki.

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI:

 • Ćwierz Renata
 • Filuciak Katarzyna
 • Góralik Marzena
 • Holewa Maria
 • Kozjaba Bożena
 • Oleksy – Sołtys Małgorzata
 • Papaj Barbara
 • Płatek Jadwiga
 • Rusek Wioleta
 • Tondera Sylwia

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI:

 • Pulchny Alina
 • Dudzik Małgorzata
 • Gaudyn Małgorzata
 • Góralik Marta
 • Holewa Teresa
 • Kaczor Bernadetta
 • Łężniak Katarzyna
Dudzik Małgorzata
logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl