Statut

Szkoła Podstawowa

w Głogoczowie

Spis treści

NAZWA I TYP SZKOŁY  3

Art. 1. Dane podstawowe.3

CELE I ZADANIA SZKOŁY  4

Art. 2  Cele i zadania wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego.4

Art. 3. Zadania zespołów nauczycielskich.5

Art. 4. Organy szkoły  6

Art. 5. Kompetencje dyrektora.6

Art. 6. Kompetencje Rady Pedagogicznej.7

Art. 7. Samorząd Uczniowski.9

Art. 8. Kompetencje Rady Rodziców.10

Art. 9. Formy współpracy organów szkoły.11

Art. 10. Rozstrzyganie sporów  i skarg między organami szkoły.11

ORGANIZACJA SZKOŁY  12

Art. 11. Zajęcia obowiązkowe  12

Art. 12. Organizacja pracy nauczyciela – pedagoga szkolnego.14

Art. 13. Zadania  pedagoga szkolnego  14

Art. 14. Organizacja biblioteki szkolnej.15

Art. 15. Organizacja współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.17

Art. 16. Formy opieki i pomocy uczniom.17

Art. 17. Innowacje i eksperymenty.17

Art. 18. Zajęcia pozalekcyjne.18

Art. 19. Rekrutacja do szkoły.19

Art. 20. Organizacja świetlicy.19

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY  20

Art. 20. Zadania nauczycieli.20

Art. 21. Powierzenie wychowawstwa.21

Art. 22. Zadania wychowawcy.21

Art. 23. Bezpieczeństwo ucznia.22

Art. 24. Zadania pracowników administracyjno – obsługowych.23

SZKOLNY SYSTEM KLASYFIKOWANIA I OCENIANIA  25

Art. 25. Informacje ogólne.25

Art. 26. Ocenianie uczniów.25

Art. 27. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III.27

Art. 28. Zachowanie w klasach I –III28

Art. 29. Zajęcia edukacyjne w klasach IV-VI28

Art. 30. Ogólne kryteria wymagań:29

Art. 31. Ocenianie bieżące.30

Art. 32. Zachowanie w klasach 4-6  31

Art. 33. Zasady ustalania ocen z zachowania  33

Art. 34. Kryteria ocen z zachowania w klasach 4 – 6  34

Art. 35. Klasyfikowanie uczniów.34

Art. 36. Promocja i ukończenie szkoły.36

Art. 37. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.38

Art. 38. Odwołanie się od klasyfikacyjnych  ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.39

Art. 39. Egzamin poprawkowy.40

Art. 40. Egzamin klasyfikacyjny.41

Art. 41. Sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.42

UCZNIOWIE SZKOŁY – I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, NAGRODY  I KARY  44

Art. 42. Prawa ucznia.44

Art. 43. Obowiązki ucznia.44

Art. 44. Strój ucznia.45

Art. 45. Nagradzanie uczniów.46

Art. 46. Rodzaje kar, tryb odwoływania się.46

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  49

Art. 47. Pieczęcie.49

Art. 48. Obsługa finansowo – księgowa.

Plan lekcji 2016/2017

      SZKOŁA PODSTAWOWA
Poniedziałek   G 1 2a 2b 3a 3b 4 5 6a 6b św
8:00 - 8:45 1 ew 11 ang 12 ew 17 ew 13 ew 27 pol 25 wf przyr 22 mat 01  
8:55 - 9:40 2 ang 11 ew 12 ew sg ew 13 ew 27 rel 22 mat 23 wf pol 01  
9:50 - 10:35 3 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ang 27 ang 22 rel 25 mat 23 przyr 01  
10:50 - 11:35 4 ew sg ew 12 rel 17 ew 13 ew 27 mat 23 pol 25 ang 27 wf 01
11:50 - 12:35 5 ew 11   zs   zs/zkkI przyr 22 angdz 25/św rel 27 infG1/zkkI/rew 17
12:45 - 13:30 6 zkkI     zs   zs przyr 22 hist 27 infG2/rew 11
13:40 - 14:25 7             zkk   ks/rew/zkk 11
14:35 - 15:20 8                 rew 11
                         
Wtorek 8:00 - 8:45 1 ew 11 ew sg ew 17 ew 13 ew 27 hist 25 infG1/angch12/św pol 22 mat 01 24
8:55 - 9:40 2 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ew 27 mat 23 angdz24/infG2/św wf pol 01 K
9:50 - 10:35 3 ew 11 ew 12 ew 17 ew 10 ew 27 wf pol 25 mat 23 ang 01  
10:50 - 11:35 4 rel 11 ew 12 ew 17 rel 13 ew 10 pol 25 przyr 22 pol 27 wf 01
11:50 - 12:35 5 zkkI/zs ew 12 rel 17 (km 13) rel 27 przyr 22 wf/(st) ang 10 hist 01 11
12:45 - 13:30 6   zkk zkk     ang 22 wf/(st) infG1/zkkI rel 01 11
13:40 - 14:25 7           zkkI kja/zs zkk/kprz zkk/kprz 11
14:35 - 15:20 8               zs zs 11
                         
środa 8:00 - 8:45 1 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ew 27 ang 23 plast 25 pol 22 mat 01  
8:55 - 9:40 2 ew 11 rel 12 ang 17 ew 13 ew 27 plast 25 mat 23 hist 22 ang 01  
9:50 - 10:35 3 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ew 27 mat 23 pol 25 rel 10 pol 01  
10:50 - 11:35 4 ang 11 ew 10 ew 17 ew 13 ew 27 gw 25 gw 23 gw 22 gw 01  
11:50 - 12:35 5 zkk/zkkI ang 12 ew sg ang 13 (km 27) pol 25 wf mat 23 hist 01 11
12:45 - 13:30 6   zs zkkI     infG2 angdz25/św/zkkI wf pol 01 11
13:40 - 14:25 7             angch25 infG2 plast 01 11
14:35 - 15:20 8                 zs 11
                         
Czwartek 8:00 - 8:45 1 ew 10 ew 12 ew 17 ew 13 ew 27 przyr 22 mat 23 pol 25 wf  
8:55 - 9:40 2 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ew sg infG3/św przyr 22 pol 25 pol 01 27
9:50 - 10:35 3 ew 11 ew 12 ew 17 ew 13 ew 27 infG1/św j.pol 25 mat 23 muz 01 24
10:50 - 11:35 4 rel 11 ew 12 ew 17 rel 13 ang 27 pol 23 j.pol 25 muz 24 przyr 01  
11:50 - 12:35 5 ew 11 zkkI   ew sg rel 27 wf rel 23 przyr 22 ang 01 17
12:45 - 13:30 6 zkk     rew   wf infG3/św ang 22 mat 01 17
13:40 - 14:25 7           (wf) muz 25 (kja 27) (kja 27)/rew 24 11
14:35 - 15:20 8                 rew 24 11
                         
Piątek 8:00 - 8:45 1 ew 11 rel 12 ew 17 ew 13 ew 27 (wf) pol 23 przyr 22 wf 01
8:55 - 9:40 2 ew 11 ew 12 ew 10 ew 13 ew 27 pol 25 mat 23 wf rel 01  
9:50 - 10:35 3 ew 11 ew 12 ang 17 ew sg ew sg muz 25 hist 13 mat 23 przyr 01  
10:50 - 11:35 4 ew sg ew sg ew 17 ew 13 ew 27 mat 23 z.tech 02 pol 25 pol 01  
11:50 - 12:35 5 zkkI ew 12 ew 17 ang 13 ew 27 rel 23 z.tech 02 plast 25 mat 01 11
12:45 - 13:30 6       rew   z.tech 02 angch12/św (wdzwr25)/km 23 polK 01/rew 11
13:40 - 14:25 7           zkkI (wdzwr 25) zs (wdzwr 01)/rew 11
14:35 - 15:20 8                 rew 11
      1 2a 2b 3a 3b 4 5 6a 6b św

 

 
kjp - koło języka polskiego
św - świetlica    
 
km - koło matematyczne
ka - koło artystyczne
kjn - koło języka niemieckiego
zs - zajęcia sportowe
zkk - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
rew - rewalidacja
kt - koło teatralne
kee - koło edukacji europejskiej
 
podział na grupy
             D  /  C
Dziewczęta  /  Chłopcy
D - dziewczęta
C - chłopcy
G1, G2, G3 - grupy informatyka
G1 - dziewczęta
G2 - chłopcy
G3 - grupa mieszana

 

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
mgr Bernadetta Jamro

8:00-10.35
14:25-15:20

  8:00-11:35

8:00-8:55
10:35-11:35
13:30-15:20

8:00-10:50
mgr Marzena Wierzba

 

8:00-8:45 9:50-10:50 8:45-10:50 8:00-8:45

 

logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl