Statut

ZESPOŁU  PLACÓWEK   OŚWIATOWYCH

w Głogoczowie

PODSTAWA PRAWNA

 Podstawę prawną statutu stanowią : 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

/tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.  Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami/. Wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, a w szczególności :

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 61, poz. 624.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 10.12.1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum / Dz.U. Nr 2, poz.20 z 2000 załącznik nr 3 „Ramowy statut publicznego przedszkola” z późniejszymi zmianami.
 3. Ustawa z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminy

/tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 r., Nr 17, poz. 74 z późniejszymi zmianami/.

 1. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego /Dz.U. Nr 12, poz. 96/.
 2. Uchwała Nr 63/VI/99 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Głogoczowie w sześcioletnią Szkołę Podstawową. 
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego /Dz.U. Nr 14, poz. 129/ z późniejszymi zmianami.`
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 1grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego/ Dz.U. Nr 2 z 2000 r. poz. 18/.

ROZDZIAŁ I

§ 1

Ogólne informacje o zespole

 1. Zespół Placówek Oświatowych nosi nazwę:

            Zespół  Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie.

 1. W  skład Zespołu wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa w Głogoczowie – szczegółowe zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej określa Statut Szkoły Podstawowej.
 • Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie – szczegółowe zasady funkcjonowania Przedszkola określa Statut Przedszkola.
 1. Siedziba Zespołu: Głogoczów 297.

§ 2

 1. Zespół placówek oświatowych powołuje i rozwiązuje organ prowadzący.
 2. Organem prowadzącym zespół  jest Gmina Myślenice, a nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
 3. Zespół obejmuje opieką dydaktyczną i wychowawczą dzieci w wieku szkolnym  i przedszkolnym.
 4. Zasięg terytorialny  Zespołu określa akt założycielski.
 5. Zespół jest placówką publiczną. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej określonym ramowym  planem nauczania i podstawą programowa wychowania przedszkolnego.
 6. Rekrutacja dla dzieci 3-6  letnich prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 7. Zespół zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 8. Zasady finansowania:

            Szkoła finansowana jest z subwencji oświatowej przyznawanej przez  Ministerstwo

            Finansów oraz dotacji gminy, koszty rzeczowe pokrywają rodzice.

 1. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych jest zarazem dyrektorem szkoły i przedszkola.

§ 3

Terminy przerw w pracy szkoły określają  odrębne przepisy Ministra Edukacji Narodowej   dotyczące  organizacji roku szkolnego.

ROZDZIAŁ II

 

Organy Zespołu Placówek Oświatowych

§ 4

1. Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor,
 2. Vice Dyrektor,
 3. Rada Pedagogiczna Zespołu,
 4. Rada Rodziców Szkoły i Przedszkola,
 5. Rada Zespołu  (z chwilą jej powołania),
 6. Samorząd Uczniowski.

§ 5

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Zespołu powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności  statutowej Zespołu, zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.
 2. Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy działania oraz kompetencji określa regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele  zatrudnieni w Zespole.
  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
  i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Rady szkoleniowe mogą odbywać się oddzielnie dla szkoły i dla przedszkola.
 7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, Rady Zespołu, organu prowadzącego Zespół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
 9. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

-       zatwierdzanie planów  pracy Zespołu po zaopiniowaniu przez  Radę Zespołu,

-       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

-       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów  pedagogicznych
w Zespole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Zespołu,

-       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział III

Organizacja Zespołu

§  6

 1. Rok  szkolny składa się z 2 semestrów.

Pierwszy semestr trwa od pierwszego dnia roku szkolnego do ostatniego dnia przed feriami. Drugi trwa od pierwszego dnia po feriach do ostatniego dnia przed wakacjami. Organizację  roku szkolnego określają odrębne przepisy MEN.

§ 7

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne przedszkola i szkoły opracowane przez dyrektora najpóźniej do
30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny, po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący placówkę.

§ 8

Arkusz organizacyjny Zespołu określa (arkusz organizacyjny szkoły i arkusz organizacyjny przedszkola) liczbę pracowników Zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, kół zainteresowań i innych zajęć  pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ prowadzący Zespół.

§ 9

Organizację w ciągu dnia określa: w przedszkolu ramowy rozkład dnia, w szkole tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców
i nauczycielami z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.

§ 10

Do realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych Zespół posiada następujące pomieszczenia:

a)sale lekcyjne z dostatecznym wyposażeniem,

b)bibliotekę z kącikiem czytelniczym,

c)stołówkę,

d)salę gimnastyczną,

e)sklepik uczniowski,

f) szatnie.

ROZDZIAŁ IV

§ 11

Postanowienia końcowe

Zespół Placówek Oświatowych używa pieczątek urzędowych:

1.    Podłużnej o brzmieniu:

Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Głogoczowie telefon  27-37-712 (na drukach i pismach urzędowych dotyczących szkoły).

 1. Okrągłej dużej i małej z godłem w środku i napisem w obwodzie:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie (na świadectwach i legitymacjach).

3.    Podłużnej o brzmieniu:

Zespół Placówek Oświatowych Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie (na drukach
i pismach  urzędowych dotyczących przedszkola).

§ 12

1.    Zespół obchodzi święto szkoły 24 marca każdego roku (w rocznicę wybuchu Powstania Kościuszkowskiego).

2.    Zespół może posiadać własny ceremoniał wykorzystywany przy organizacji uroczystości szkolnych: rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego, święta szkoły, ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie absolwentów szkoły i innych a także uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i narodowych.

§ 13

1.    Obsługa finansowo – księgowa prowadzona jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta
i Gminy w Myślenicach.

2.    Zespół może gromadzić dodatkowe fundusze na koncie środków specjalnych, którymi dysponuje dyrektor Zespołu w oparciu o preliminarz finansowy zaopiniowany przez Radę Zespołu.

§ 14

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15

Postanowienia  dotyczące klas 4 - 6 w roku szkolnym 1999/2000 dotyczą również klasy 8.

§ 16

 Statut  został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu

§ 17

STATUT nadaje organ prowadzący.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Miejskiej w dniu .............................


Z kart kroniki szkoły

„Założenie szkoły etatowej jednoklasowej w Głogoczowie odnosi się do 1857 r”. Taki zapisek odnajdujemy w najstarszej kronice szkoły. Na mocy aktu erekcyjnego z dnia 23 lipca 1857 r. gmina Głogoczów miała obowiązek wypłacać pensję nauczycielowi, dostarczać drewna na opał i utrzymywać stróża. Z służbą nauczycielską powiązana miała być służba organisty. Z zapisków kronikarskich wynika, iż sala szkolna mieścić się miała na organistówce. Jednakże w późniejszym czasie zaszły różne nieporozumienia o istnienie klasy szkolnej w organistówce „zaś naukę szkolną nie rozpoczęto od założenia szkoły głogoczowskiej od 1857 r. ale dopiero do 29 listopada 1876 r., gdzie ta szkoła na nowy etat już przemieniona została”. Pierwszym nauczycielem głogoczowskiej szkoły był Jan Waligórski.

15 stycznia 1883 r. Rada Gminna Głogoczowa uchwaliła zakupić od Wojciecha Piątka pół morga gruntu pod budowę szkoły. 20 lipca 1884 r. Rada Gminna zgadza się na wystawienie szkoły. Budynek składał się z jednej klasy i mieszkania nauczyciela, był długi na 28 i pół łokcia, a szeroki na 14 łokci. Budowa trwała przez kilka lat. 1 września 1895 r. otworzono drugą klasę tzw. nadetatową i na ten cel wynajęto izbę u Stanisława Łężniaka.

Od roku 1875 kronika szkoły nie była prowadzona. Dopiero w roku 1923 kierownik szkoły Stanisław Gorączko odnalazł ją wśród starych dokumentów. Mimo braków dokładnych zapisów kronikarskich wiadomo, że z początkiem roku 1914 ukończono budowę nowego, piętrowego budynku szkoły. Nowy budynek był murowany, składał się z 4 sal lekcyjnych i mieszkania nauczyciela. Podczas I wojny światowej w szkole przez kilka tygodni stacjonowało wojsko.

Od 1 października 1919 r. stałym kierownikiem szkoły został Stanisław Gorączko. Podczas roku szkolnego 1925/26 szkoła została przekształcona z dwu na pięcioklasową. Rok szkolny 1939/40 rozpoczął się wybuchem II wojny światowej. Nakazem władz okupacyjnych odebrano młodzieży podręczniki, mapy, flagi oraz godło państwowe. Nauka podczas wojny trwała normalnie poza 3 – miesięczną przerwą w roku 1944, kiedy to szkoła była zajęta przez wojska niemieckie. Po wojnie, w skutek braku podręczników szkolnych, nauka natrafiła na wiele trudności. Uczono się z „Płomyczków i Iskierek” oraz z książek, które kierownik szkoły Stanisław Gorączko, ukrył po domach.

Dnia 27 stycznia 1952 r. po 38 latach pracy w głogoczowskiej szkole, zmarł Stanisław Gorączko. Wydział Oświaty powierzył tymczasowo funkcję kierownika szkoły Marii Siwickiej.

Od 1 września 1952 r. obowiązki dyrektora szkoły objął Michał Balara. Przybył on do Głogoczowa wraz z żoną i trójką dzieci.

Ludność Głogoczowa na zebraniu wiejskim dnia 29 września 1957 r. uchwaliła przystąpienie do rozbudowy szkoły systemem gospodarczym. 9 maja 1961 r. rozpoczęto budowę, a już 2 marca 1963 r. oddano do użytku jedno skrzydło budynku. Następnie przystąpiono do rozbiórki starej części, a na jej miejscu powstała II część, którą oddano do użytku 30 sierpnia 1964 r. Wkrótce przed budynkiem szkoły złożono ogród kwiatowy, a inicjatorką tego projektu była nauczycielka Irena Kador.

9 grudnia 1969 r. nadano Szkole Podstawowej w Głogoczowie imię Tadeusza Kościuszki. W związku z tym 7 czerwca 1970 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej, którą ufundował Komitet Rodzicielski.

W czerwcu 1972 r. na emeryturę odszedł Michał Balara, a nowym dyrektorem został mianowany mgr Bolesław Malinowski. W latach 1982 – 1989 dyrektorem była mgr Anna Bałazińska – Krzyworzeka.

13 czerwca 1989 r. przedstawiciele Rady Pedagogicznej w tajnym głosowaniu wybrali nową dyrektorkę, a została nią mgr Maria Tabor Pręcikowska, która pełniła tę funkcję od 1 września 1989 do sierpnia 1997 r. W latach 1997 – 2003 dyrektorem szkoły była mgr Elżbieta Karkosz. Podczas trwania jej kadencji rozpoczęto budowę sali gimnastycznej, którą otwarto i poświęcono 20 września 2003 r. Od 1 września 2003 r. nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Głogoczowie został mgr inż. Krzysztof Kania.

W ciągu ostatnich lat w szkole przeprowadzono liczne remonty:

 • zostały wymalowane wszystkie sale w szkole (sfinansowano ze środków Gminy Myślenice i wkładu prywatnych osób),
 • 2005 rok wymiana na nowe urządzenia w ogródku przedszkolnym (sfinansowano w całości ze środków UMiG Myślenice),
 • 2004-05 rok wymiana stolarka okiennej, wykonanie ocieplenia szkoły oraz zainstalowano nową kotłownię gazową (sfinansowano w całości ze środków UMiG Myślenice),
 • 2005 pozyskanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Gminy Myślenice komputerów do Centrum Informacji Multimedialnej,
 • 2006 rok remont schodów prowadzących do budynku szkoły (sfinansowano w całości ze środków Gminy Myślenice),
 • 2007 rok powstają dwie pracownie komputerowe wyposażone w komputery typu MAC i PC 2007 z Europejskiego Funduszu Społecznego i Gminy Myślenice,
 • 2007 rok remont holu na parterze budynku (sfinansowano ze środków Gminy Myślenice i wkładu prywatnych osób),
 • 2008 rok remont kuchni z przylegającymi pomieszczeniami, remont wszystkich sal lekcyjnych w przedszkolu oraz remont dachu budynku (sfinansowano w całości ze środków Gminy Myślenice),
 • 2009 rok modernizacja łazienki wraz z toaletami w przedszkolu (sfinansowano ze środków Gminy Myślenice i wkładu prywatnych osób),
 • 2010 rok remont korytarza na I piętrze (sfinansowano w całości ze środków Gminy Myślenice),
 • 2011 rok adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cztery nowe szatnie, powstanie nowej sali lekcyjnej (sfinansowano ze środków Gminy Myślenice i wkładu prywatnych osób),
 • 2012 rok powstanie dwóch pomieszczeń dla wice dyrektora i pedagoga szkolnego (sfinansowano ze środków Gminy Myślenice i wkładu prywatnych osób),
 • 2013 rok wykonanie odwodnienia terenu przy sali gimnastycznej (sfinansowano w całości ze środków Gminy Myślenice),
 • 2014 rok remont łazienki i instalacji wod- k. na drugim piętrz (sfinansowano ze środków Gminy Myślenice i wkładu prywatnych osób),
 • 2014 rok remont korytarza drugiego piętra i klatki schodowej (sfinansowano w całości ze środków Gminy Myślenice),
 • 2014 rok remont klatki schodowej, korytarza i pomieszczeń socjalnych przy sali gimnastycznej (sfinansowano w całości ze środków Gminy Myślenice),
 • 2015 rok remont łazienki i instalacji wod-k. na pierwszym piętrz (sfinansowano ze środków Gminy Myślenice i wkładu prywatnych osób),
 • 2015 rok doposażenie placu zabaw przedszkola (sfinansowano ze środków Gminy Myślenice i wkładu prywatnych osób).

Szkoła w ramach swojej działalności oferuje uczniom:

 • naukę dwóch języków obcych (j. angielski, j. niemiecki),
 • liczne koła zainteresowań (sportowe, przyrodniczo – ekologiczne, misyjne, matematyczne, ortograficzne, pierwszej pomocy, szkolne koło PCK), które umożliwiają rozwój zainteresowań dzieci,
 • szkolne organizacje,
 • bezpłatne wyjazdy na basen i szczelnicę sportową,
 • zajęcia informatyczne w salach komputerowych (MAC i PC),
 • ogólny dostęp do internetu dla wszystkich uczniów.
 • wysokie wyniki w sprawdzianach

Uczniowie biorą udział w licznych konkursach zarówno szkolnych jaki i pozaszkolnych, organizowanych jest wiele imprez. Odbywają się też liczne festyny i pikniki, z których dochód przeznaczany jest na udoskonalenie i rozbudowę bazy dydaktycznej szkoły.

Od 1 września 2003 r. dyrektorem ZPO w Głogoczowie jest mgr inż. Krzysztof Kania. W latach 2004 – 2008 na terenie placówki przeprowadzono liczne remonty. Wymieniono stolarkę drzwiową i okienną, wykonano ocieplenie szkoły oraz zainstalowano nową kotłownię gazową. A także wyremontowano schody prowadzące do budynku szkolnego, dach, hol na parterze budynku, sale lekcyjne w przedszkolu i kuchnię z przylegającymi pomieszczeniami oraz pomalowano wszystkie klasopraconie. Ponadto w szkole powstały dwie sale komputerowe i Centrum Informacji Mulimedialnej. W roku szkolnym 2006/2007 w budynku szkoły rozpoczęli naukę uczniowie nowopowstałego gimnazjum publicznego. 3 października 2007 r. uroczyście obchodzono 150 –lecie powstania szkoły podstawowej w Głogoczowie.

Na sprawdzianie w klasie VI, który począwszy od roku szkolnego 2001/2002 jest egzaminem obowiązkowym, uczniowie naszej szkoły wypadają bardzo dobrze. Według przedziałów ustalonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie wyniki szóstoklasistów Szkoły Podstawowej w Głogoczowie od kilku lat utrzymują się na poziomie wysokim. Najczęściej są to wyniki wyższe od średniej gminy, powiatu, województwa, kraju.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie przedstawia harmonogram zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Szkolną Radę Uczniowską dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017.

 • 31 października 2016 r.
 • 20 i 21 kwietnia 2017 r.
 • 2, 4 i 5 maja 2017 r.
logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl