Statut

ZESPOŁU  PLACÓWEK   OŚWIATOWYCH

w Głogoczowie

PODSTAWA PRAWNA

 Podstawę prawną statutu stanowią : 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

/tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.  Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami/. Wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, a w szczególności :

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół /Dz.U. Nr 61, poz. 624.
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 10.12.1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum / Dz.U. Nr 2, poz.20 z 2000 załącznik nr 3 „Ramowy statut publicznego przedszkola” z późniejszymi zmianami.
 3. Ustawa z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminy

/tekst jednolity Dz.U. Nr 13 z 1996 r., Nr 17, poz. 74 z późniejszymi zmianami/.

 1. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego /Dz.U. Nr 12, poz. 96/.
 2. Uchwała Nr 63/VI/99 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Głogoczowie w sześcioletnią Szkołę Podstawową. 
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego /Dz.U. Nr 14, poz. 129/ z późniejszymi zmianami.`
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 1grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego/ Dz.U. Nr 2 z 2000 r. poz. 18/.

ROZDZIAŁ I

§ 1

Ogólne informacje o zespole

 1. Zespół Placówek Oświatowych nosi nazwę:

            Zespół  Placówek Oświatowych im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie.

 1. W  skład Zespołu wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa w Głogoczowie – szczegółowe zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej określa Statut Szkoły Podstawowej.
 • Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie – szczegółowe zasady funkcjonowania Przedszkola określa Statut Przedszkola.
 1. Siedziba Zespołu: Głogoczów 297.

§ 2

 1. Zespół placówek oświatowych powołuje i rozwiązuje organ prowadzący.
 2. Organem prowadzącym zespół  jest Gmina Myślenice, a nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
 3. Zespół obejmuje opieką dydaktyczną i wychowawczą dzieci w wieku szkolnym  i przedszkolnym.
 4. Zasięg terytorialny  Zespołu określa akt założycielski.
 5. Zespół jest placówką publiczną. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej określonym ramowym  planem nauczania i podstawą programowa wychowania przedszkolnego.
 6. Rekrutacja dla dzieci 3-6  letnich prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 7. Zespół zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 8. Zasady finansowania:

            Szkoła finansowana jest z subwencji oświatowej przyznawanej przez  Ministerstwo

            Finansów oraz dotacji gminy, koszty rzeczowe pokrywają rodzice.

 1. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych jest zarazem dyrektorem szkoły i przedszkola.

§ 3

Terminy przerw w pracy szkoły określają  odrębne przepisy Ministra Edukacji Narodowej   dotyczące  organizacji roku szkolnego.

ROZDZIAŁ II

 

Organy Zespołu Placówek Oświatowych

§ 4

1. Organami Zespołu są:

 1. Dyrektor,
 2. Vice Dyrektor,
 3. Rada Pedagogiczna Zespołu,
 4. Rada Rodziców Szkoły i Przedszkola,
 5. Rada Zespołu  (z chwilą jej powołania),
 6. Samorząd Uczniowski.

§ 5

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Zespołu powołanym do rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności  statutowej Zespołu, zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.
 2. Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy działania oraz kompetencji określa regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele  zatrudnieni w Zespole.
  W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
 5. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji
  i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Rady szkoleniowe mogą odbywać się oddzielnie dla szkoły i dla przedszkola.
 7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, Rady Zespołu, organu prowadzącego Zespół, organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
 9. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

-       zatwierdzanie planów  pracy Zespołu po zaopiniowaniu przez  Radę Zespołu,

-       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

-       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów  pedagogicznych
w Zespole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Zespołu,

-       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział III

Organizacja Zespołu

§  6

 1. Rok  szkolny składa się z 2 semestrów.

Pierwszy semestr trwa od pierwszego dnia roku szkolnego do ostatniego dnia przed feriami. Drugi trwa od pierwszego dnia po feriach do ostatniego dnia przed wakacjami. Organizację  roku szkolnego określają odrębne przepisy MEN.

§ 7

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne przedszkola i szkoły opracowane przez dyrektora najpóźniej do
30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny, po zaopiniowaniu go przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący placówkę.

§ 8

Arkusz organizacyjny Zespołu określa (arkusz organizacyjny szkoły i arkusz organizacyjny przedszkola) liczbę pracowników Zespołu łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, kół zainteresowań i innych zajęć  pozalekcyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez Organ prowadzący Zespół.

§ 9

Organizację w ciągu dnia określa: w przedszkolu ramowy rozkład dnia, w szkole tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców
i nauczycielami z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy.

§ 10

Do realizacji celów dydaktyczno – wychowawczych Zespół posiada następujące pomieszczenia:

a)sale lekcyjne z dostatecznym wyposażeniem,

b)bibliotekę z kącikiem czytelniczym,

c)stołówkę,

d)salę gimnastyczną,

e)sklepik uczniowski,

f) szatnie.

ROZDZIAŁ IV

§ 11

Postanowienia końcowe

Zespół Placówek Oświatowych używa pieczątek urzędowych:

1.    Podłużnej o brzmieniu:

Zespół Placówek Oświatowych Szkoła Podstawowa w Głogoczowie telefon  27-37-712 (na drukach i pismach urzędowych dotyczących szkoły).

 1. Okrągłej dużej i małej z godłem w środku i napisem w obwodzie:

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie (na świadectwach i legitymacjach).

3.    Podłużnej o brzmieniu:

Zespół Placówek Oświatowych Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie (na drukach
i pismach  urzędowych dotyczących przedszkola).

§ 12

1.    Zespół obchodzi święto szkoły 24 marca każdego roku (w rocznicę wybuchu Powstania Kościuszkowskiego).

2.    Zespół może posiadać własny ceremoniał wykorzystywany przy organizacji uroczystości szkolnych: rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego, święta szkoły, ślubowanie klas pierwszych, pożegnanie absolwentów szkoły i innych a także uroczystości związanych z obchodami świąt państwowych i narodowych.

§ 13

1.    Obsługa finansowo – księgowa prowadzona jest przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta
i Gminy w Myślenicach.

2.    Zespół może gromadzić dodatkowe fundusze na koncie środków specjalnych, którymi dysponuje dyrektor Zespołu w oparciu o preliminarz finansowy zaopiniowany przez Radę Zespołu.

§ 14

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15

Postanowienia  dotyczące klas 4 - 6 w roku szkolnym 1999/2000 dotyczą również klasy 8.

§ 16

 Statut  został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu

§ 17

STATUT nadaje organ prowadzący.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Miejskiej w dniu .............................