Statut

Szkoła Podstawowa

w Głogoczowie

Spis treści

NAZWA I TYP SZKOŁY  3

Art. 1. Dane podstawowe.3

CELE I ZADANIA SZKOŁY  4

Art. 2  Cele i zadania wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego.4

Art. 3. Zadania zespołów nauczycielskich.5

Art. 4. Organy szkoły  6

Art. 5. Kompetencje dyrektora.6

Art. 6. Kompetencje Rady Pedagogicznej.7

Art. 7. Samorząd Uczniowski.9

Art. 8. Kompetencje Rady Rodziców.10

Art. 9. Formy współpracy organów szkoły.11

Art. 10. Rozstrzyganie sporów  i skarg między organami szkoły.11

ORGANIZACJA SZKOŁY  12

Art. 11. Zajęcia obowiązkowe  12

Art. 12. Organizacja pracy nauczyciela – pedagoga szkolnego.14

Art. 13. Zadania  pedagoga szkolnego  14

Art. 14. Organizacja biblioteki szkolnej.15

Art. 15. Organizacja współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.17

Art. 16. Formy opieki i pomocy uczniom.17

Art. 17. Innowacje i eksperymenty.17

Art. 18. Zajęcia pozalekcyjne.18

Art. 19. Rekrutacja do szkoły.19

Art. 20. Organizacja świetlicy.19

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY  20

Art. 20. Zadania nauczycieli.20

Art. 21. Powierzenie wychowawstwa.21

Art. 22. Zadania wychowawcy.21

Art. 23. Bezpieczeństwo ucznia.22

Art. 24. Zadania pracowników administracyjno – obsługowych.23

SZKOLNY SYSTEM KLASYFIKOWANIA I OCENIANIA  25

Art. 25. Informacje ogólne.25

Art. 26. Ocenianie uczniów.25

Art. 27. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III.27

Art. 28. Zachowanie w klasach I –III28

Art. 29. Zajęcia edukacyjne w klasach IV-VI28

Art. 30. Ogólne kryteria wymagań:29

Art. 31. Ocenianie bieżące.30

Art. 32. Zachowanie w klasach 4-6  31

Art. 33. Zasady ustalania ocen z zachowania  33

Art. 34. Kryteria ocen z zachowania w klasach 4 – 6  34

Art. 35. Klasyfikowanie uczniów.34

Art. 36. Promocja i ukończenie szkoły.36

Art. 37. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.38

Art. 38. Odwołanie się od klasyfikacyjnych  ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.39

Art. 39. Egzamin poprawkowy.40

Art. 40. Egzamin klasyfikacyjny.41

Art. 41. Sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.42

UCZNIOWIE SZKOŁY – I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, NAGRODY  I KARY  44

Art. 42. Prawa ucznia.44

Art. 43. Obowiązki ucznia.44

Art. 44. Strój ucznia.45

Art. 45. Nagradzanie uczniów.46

Art. 46. Rodzaje kar, tryb odwoływania się.46

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  49

Art. 47. Pieczęcie.49

Art. 48. Obsługa finansowo – księgowa.

49


ROZDZIAŁ I

NAZWA I TYP SZKOŁY

Art. 1. Dane podstawowe.

§ 1

Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Głogoczowie

§ 2

Ilekroć w Statucie pojawia się określenie „szkoła”, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową
w Głogoczowie.

§ 3

Ilekroć w Staucie pojawia się określenie „organ nadzorujący” należy przez to rozumieć Małopolski Kurator Oświaty.

§ 4

Ilekroć w Staucie pojawia się określenie „organ prowadzący” należy przez to rozumieć Urząd Miasta
i Gminy w Myślenicach.

§ 5

Siedzibą szkoły jest budynek znajdujacy się na terenie wsi Głogoczów 297.

                                                                

§ 6

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Myślenice.

 

§ 7

Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

 

§ 8

Cykl kształcenia trwa 6 lat.

 

§ 9

Szkoła obejmuje opieką dydaktyczną i wychowawczą dzieci w wieku szkolnym.

§ 10

Obwód szkoły obejmuje teren wsi Głogoczów.

§ 11

Szkoła jest placówką publiczną.

§ 12

Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał szkolny z nim związany.

§ 13

Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

§14

Szkoła finansowana jest z subwencji oświatowej, przyznawanej przez Ministra Finansów oraz dotacji gminy.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

Art. 2  Cele i zadania wynikające z programu wychowawczego i profilaktycznego.

 

§ 15

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, poprzez:
  1. Wszechstronny rozwój w sferze duchowej, intelektualnej, emocjonalnej i fizycznej, w oparciu
   o wartości chrześcijańskie, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z 20.11.1989 r.
  2. Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym
  3. co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.
  4. Przygotowanie ucznia do samodzielnego poszukiwania wiedzy.
  5. Tworzenie szkoły środowiskowej, wykorzystującej lokalne tradycje, kształtowanie postaw patriotycznych.
  6. Rozpoznawanie potrzeb i pomoc dzieciom ubogim i specjalnej troski.
  7. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
  8. Rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań.
  9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości i umożliwianie prezentacji własnych osiągnięć.
  10. Opiekę, uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocję i ochronę zdrowia, poprzez promowanie zdrowego stylu życia.
  11. Wskazywanie na szkodliwość używek oraz ukazywanie zagrożeń jakie z sobą niosą.
  12. Uczenie radzenia sobie ze stresem.
  13. Uczenie sztuki odmawiania.
  14. Wskazywanie na dobrodziejstwa i zagrożenia telewizji i komputerów.
  15. Wskazywanie wartościowych rozrywek i sposobów spędzania wolnego czasu.
  16. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Myślenicach.

§ 16

 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:.
  1. Integrację wiedzy nauczanej przez:
   1. kształcenie zintegrowane w klasach I - III,
   2. ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno - obywatelską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie.
  2. Oddziaływanie wychowawcze skierowane na:
   1. etykę, hierarchię wartości,
   2. personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,
   3. wpajanie zasad kultury życia codziennego.
  3. Prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych i rewalidacyjnych.
  4. Prowadzenie lekcji religii w szkole (według woli rodziców) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Policją, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Myślenicach.

Art. 3. Zadania zespołów nauczycielskich.

§ 17

 1. W szkole mogą działać zespoły:
  1. Wychowawców.
  2. Przedmiotowe.

§ 18

Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

§ 19

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

§ 20

Zespoły wychowawców tworzą odrębnie nauczyciele klas I-III i IV-VI.

§ 21

Zespoły przedmiotowe tworzą nauczyciele uczący tych samych lub pokrewnych przedmiotów.

§ 22

 1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe:
  1. .Zespół do spraw edukacji wczesnoszkolnej /nauczyciele uczący w klasach 1-3, nauczyciele przedszkola/.
  2. .Zespół nauczycieli bloku humanistycznego /nauczyciele: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki, religii/etyki, języka obcego oraz bibliotekarz/.
  3. .Zespół nauczycieli bloku matematyczno - przyrodniczego /nauczyciele: przyrody, matematyki, zajęć komputerowych i techniki oraz wf/.
 1. Zadania zespołów przedmiotowych:
  1. Opiniowanie programów nauczania dla danego przedmiotu oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
  2. Ustalanie wspólnych zadań, konkursów, imprez związanych z tematyką realizowaną w danej klasie.
  3. Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników  nauczania.
  4. Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli.
  5. Wspólne opracowywanie narzędzi do badania efektywności stosowanych metod pracy oraz późniejsze analizowanie wyników, wyciąganie wniosków ewentualnie wzajemne udzielanie sobie wskazówek do dalszej pracy.
  6. Decydowanie o zakupie pomocy dydaktycznych.
  7. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowo – zadaniowe w zależności od potrzeb.
 1. Zadania Zespołów Wychowawców Klasowych:
  1. Rozwiązywanie spraw wychowawczych wykraczających poza możliwości wychowawcy            klasowego.
  2. Wypracowywanie, modyfikowanie systemu oceniania zachowania.
  3. Współpraca z organizacjami, instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze szkoły: PPP, PCK, Policja, Głogoczowski Ośrodek Kultury i innymi.

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Art. 4. Organy szkoły

§ 23

 1. Dyrektor.
 2. Wice dyrektor.
 3. Rada Pedagogiczna.
 4. Rada Rodziców.
 5. Samorząd Uczniowski.

 

Art. 5. Kompetencje dyrektora.

§ 24

 1. Dyrektor szkoły jest powoływany przez organ prowadzący w drodze konkursu, na okres 5 lat.

W skład komisji konkursowej wchodzi:

 1. 3 przedstawicieli organu prowadzącego szkołę.
 2. 2 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. 1 przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
 4. 1 przedstawicieli rodziców uczniów.
 5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. l, organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty może przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres wymieniony w ust. l.

§ 25

 1. Do obowiązków dyrektora szkoły należy w szczególności:
  1. Kierowanie działalnością szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz.
  2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, a w tym:
   1. prowadzenie obserwacji zajęć i bieżącej kontroli pracy nauczycieli co najmniej jeden raz w ciągu roku,
   2. prowadzenie badań wyników nauczania,
   3. dokonywanie oceny pracy nauczycieli,
   4. analizowanie dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli dotyczącej nauczania, wychowania i opieki,
   5. sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne.
  3. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie.
  4. Organizowanie działalności szkoły w tym między innymi:
   1. opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły,
   2. opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych,
   3. organizowanie pracy Rady Pedagogicznej,
   4. decydowanie o podziale oddziałów na grupy,
   5. powierzenie oddziału uczniowskiego nauczycielowi- wychowawcy,
   6. dyrektor szkoły przynajmniej dwa razy w roku spotyka się z ogółem rodziców.
 1. Wykonywanie obowiązków kierownika zakładu pracy w tym:
  1. zatrudnianie, zwalnianie, awansowanie, nagradzanie oraz ustalanie zakresu obowiązków nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
   1. wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 2. występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Zapewnienie warunków dla ciągłego doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Prowadzenie bieżącej współpracy w wykonywaniu zadań statutowych szkoły pomiędzy poszczególnymi organami szkoły.
 5. Kontrolowanie wypełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły
  a także prowadzenie ewidencji spełniania tego obowiązku.
 6. Kontrolowanie spełniania przez dzieci 6-cio letnie obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym.
 7. Podejmowanie decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, bądź odroczeniu obowiązku szkolnego o jeden rok.
 8. Wstrzymywanie wykonywania uchwał Rady Pedagogicznej w razie sprzeczności uchwały
  z obowiązującym prawem. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 9. Tworzenie właściwej atmosfery pracy opartej na zasadach wzajemnej życzliwości
  i szacunku.
 10. Zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły zgodnych
  z odrębnymi przepisami warunków higieniczno- sanitarnych oraz bezpieczeństwa w trakcie nauki i pracy.
 11. Powierzenie odpowiedzialności materialnej za poszczególne składniki majątkowe szkoły podległym sobie pracownikom.
 12. Kierowanie pracą kancelarii szkoły w zakresie administracyjno-ekonomicznym.
 13. Utrzymywanie  współpracy  z  organizacjami społecznymi, związkowymi oraz innymi instytucjami środowiska lokalnego.
 14. Wyrażanie zgody na podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci.
 15. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

§ 26

Stanowisko wicedyrektora tworzy się po uzgodnieniu z ogranem prowadzącym i na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 6. Kompetencje Rady Pedagogicznej.

§ 27

Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły powołanym do rozpatrywania, oceniania
i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem działalności statutowej szkoły, zwłaszcza zaś związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością opiekuńczą.

§ 28

Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej, zakres i formy jej  działania oraz kompetencji określa regulamin Rady Pedagogicznej zespołu.

§ 29

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby   zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

§ 30

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

§ 31

 1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 2. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.
 4. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 32

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców.
  2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców.
  4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§ 33

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 2. Organizację pracy szkoły w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 3. Projekt planu finansowego szkoły.
 4. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 5. Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych.
 6. Przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora szkoły na dalszy okres.
 7. Wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.

§ 34

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i przedstawia do zaopiniowania Radzie Szkoły.

§ 35

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie ze stanowiska dyrektora.
 2. W tym przypadku organ prowadzący zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
  w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 36

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 37

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 38

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

§ 39

Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 40

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje zadania zasięgając opinii Rady Rodziców w następujących sprawach:
  1. Przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu finansowego i opiniowania planu finansowego szkoły.
  2. Oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.
  3. Planu rozwoju szkoły.
  4. Innych zagadnień istotnych dla szkoły.

 

Art. 7. Samorząd Uczniowski.

§ 41

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 42

Na szczeblu klasy reprezentacją jest samorząd klasowy

§ 43

 1. Na szczeblu szkoły reprezentacją jest Samorząd Uczniowski.Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania.
  2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
  3. Prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań.
  4. Prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej.
  5. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§ 44

Organizację Samorządu Uczniowskiego określa regulamin.

§ 45

Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

Art. 8. Kompetencje Rady Rodziców.

§ 46

szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację uczniów i rodziców.

§ 47

Zasady tworzenia Rady  Rodziców  określa odpowiednie rozporządzenie.

§ 48

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 49

Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę niż określona w  § 46

§ 50

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły

§ 51

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek
rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

§ 52

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a w szczególności:
 2. Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
  i zadań szkoły.
 3. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i lokalnym.
 4. Pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w opracowywaniu programu rozwoju szkoły.
 5. Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły.
 6. Udział w analizowaniu potrzeb uczniów i wypracowanie programu ich zaspokajania.
 7. Pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych oraz imprez kulturalnych i uroczystości.

Art. 9. Formy współpracy organów szkoły.

§ 53

 1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Pomiędzy organami szkoły istnieje bieżąca wymiana informacji o podejmowanych
  i planowanych działaniach lub decyzjach. Sytuacje konfliktowe rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez jej dyrektora, który ustala, czy żadna ze stron konfliktu nie naruszyła przepisów.

 

Art. 10. Rozstrzyganie sporów  i skarg między organami szkoły.

§ 54

 1. Dyrektor rozpatruje skargi.
  1. Pisemne.
  2. Ustne.
  3. Nie rozpatruje się skarg anonimowych.

§ 55

 1. Spory i skargi pomiędzy Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, rozstrzyga dyrektor szkoły.
  1. W razie zaistnienia sporu lub skargi zainteresowany organ szkoły składa pisemny wniosek o rozstrzygnięcie konfliktu.
  2. Dyrektor podejmuje próbę rozwiązania sporu, rozpatrzenia skargi w drodze negocjacji
   w terminie 7 dni.
  3. W przypadku niepowodzenia negocjacji dyrektor zwołuje przedstawicieli zainteresowanych organów i podejmuje rozwiązanie sporu, skargi w formie decyzji pisemnej w ciągu 14 dni od dnia wpłynięcia skargi.
  4. W obu przypadkach dyrektor informuje zainteresowanych o sposobie rozwiązania konfliktu – na piśmie.
  5. Dyrektor rozstrzyga wniesione skargi, spory z zachowaniem prawa i dobra publicznego kierując się zasadą obiektywizmu.
  6. Od decyzji dyrektora organ może się odwołać na piśmie w terminie 14 dni od jej podjęcia  do organu nadzorującego z zachowaniem drogi służbowej.
 2. Spory pomiędzy dyrektorem a pozostałymi organami mogą być rozstrzygane w drodze ugody.
  1. W przypadku nieosiągnięcia ugody spór rozstrzyga organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zależności od charakteru sporu.
  2. Organ rozstrzygający wydaje decyzję w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi.


ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

Art. 11. Zajęcia obowiązkowe

§ 56

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania.

§ 57

1      Liczba uczniów w oddziałach szkolnych nie może przekraczać.

 1. W klasach I-III  25 uczniów.
 2. W klasach IV-VI 31 uczniów.

2      Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15-20, w tym od 3-5 uczniów niepełnosprawnych.

3      W przypadku, gdy u co najmniej 1 ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.

4      W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w powyższych punktach.

§ 58

1      W klasach IV-VI szkoły podstawowej, podział na grupy jest obowiązkowy:

 1. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
 2. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów.
 3. Na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej wchodzą uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym.

§ 59

1. Trzecia i czwarta godzina obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin może być realizowana w formie:

 1. Zajęć sportowych i rekreacyjnych.
 2. Gier i zabaw ruchowych.
 3. Zajęć korekcyjo-wyrównawczych.
 4. Aktywnych form turystyki.
 5. Imprez rekreacyjnych i rozgrywek sportowych.
 6. Udziału w szkolenich młodzieżowych organizatorów sportu i sędziów sportowych.
 7. Uczestnictwa w ważnych dla środowiska wydarzeniach sportowych.
 8. Zajęcia wychowania fizycznego, o których mowa w pkt.1 mogą być organizowane przez szkołę jako zajecia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne.
 9. Dopuszcza się możliwość łączenia czwartych godzin wychowania fizycznego organizowanych w formach określonych w pkt.1 z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuższym niż cztery tygodnie.

§ 60

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

§ 61

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 - 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 62

Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

§ 63

Przerwy między lekcjami winny trwać 10 min., a jedna przerwa nie krócej niż 15 min. Dopuszcza się przerwę 5 minutową po pierwszej lekcji zajęć uczniów.

§ 64

Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w tym w formie wycieczek i wyjazdów (w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych).

§ 65

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę, do dnia 30 maja.

§ 66

Dla pełniejszego rozwoju uczniów szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne w miarę możliwości finansowych i kadrowych, w tym za zgodą nauczyciela również nieodpłatnie.

§ 67

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 68

Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych na terenie szkoły ustala dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. O wyborze osoby prowadzącej zajęcia dodatkowe decyduje dyrektor.

Art. 12. Organizacja pracy nauczyciela – pedagoga szkolnego.

§ 69

Pedagog powinien:

1      Posiadać roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniając konkretne potrzeby    opiekuńczo –wychowawcze swojej szkoły i środowiska.

2      Monitorować i ewaluować program wychowawczy i profilaktyczny szkoły. Wnioski wynikające z    powyższych działań pedagog ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej co najmniej raz w roku na posiedzeniu plenarnym. W razie konieczności wprowadzenia zmian w programie wychowawczym lub profilaktycznym, pedagog nadzoruje i organizuje prace zespołu powołanego przez dyrektora.

3      Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów jak
i ich rodziców.

4      Współpracować na bieżąco z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, lekarzem, Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów  opiekuńczo – wychowawczych.

5      Współdziałać z poradniami pedagogiczno – psychologicznymi  i innymi organizacjami i instytucjami
w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

6      Składać okresową informację Radzie Pedagogicznej na temat trudności wychowawczych występujących wśród uczniów danej szkoły.

7      Prowadzić następującą dokumentację:

 1. Dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonane czynności.
 2. Ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno –                       wyrównawczej, kształcenia specjalnego itp.

Art. 13. Zadania  pedagoga szkolnego

 

§ 70    

1      Zadania ogólnowychowawcze.

 1. Dokonywanie okresowej  oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
 2. Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze i kierunku dalszego kształcenia.
 3. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie trudności w wychowaniu własnych dzieci.
 4. Współudział w opracowaniu planu dydaktyczno –wychowawczego szkoły.
 5. Rozwiązywanie spraw wychowawczych wykraczających poza możliwości wychowawcy               klasowego.
 6. Typowanie dzieci do pomocy finansowej /bezpłatne: obiady, kolonie, podręczniki szkolne.
 7. Opracowywanie, modyfikowanie systemu oceniania zachowania.
 8. Współpraca z organizacjami, instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze szkoły: PPP, PCK, Policja, WDK w Głogoczowie i innymi.

2      Profilaktyka wychowawcza.

 1. Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów  sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 2. Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki
  i pomocy  wychowawczej.
 3. Rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
 4. Stworzenie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału
  w zajęciach turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
 5. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawującymi trudności wychowawcze.
 6. Współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów  wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
 7. Kierowanie zespołem do tworzenia programu profilaktycznego szkoły

3      Praca korekcyjno – kompensacyjna.

 1. Organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
 2. Organizowanie pomocy w zakresie wyrównywania i likwidowania mikrodefektów
  i zaburzeń rozwojowych (korelacja, reedukacja, terapia).
 3. Organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego.

4      Indywidualna opieka pedagogiczno – psychologiczna.

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.
 2. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 3. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 4. Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
 5. Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych
  i środowiskowych.
 6. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 7. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, inicjowanie
  i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

5      Pomoc materialna.

 1. Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i osieroconym, uczniom
  z rodzin alkoholicznych, zdemoralizowanych, uczniom z rodzin wielodzietnych mającym szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy uczniom kalekim, przewlekle chorym itp.
 2. Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunki materialne.
 3. Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
 4. Wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.

 

Art. 14. Organizacja biblioteki szkolnej.

§ 71

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów
i rodziców, służy do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

§ 72

1      Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 1. Rozwijanie i rozbudzanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną, zainteresowaniami uczniów.
 2. Przygotowanie uczniów do samokształcenia.
 3. Kształtowanie kultury czytelniczej uczniów.
 4. Wdrażanie uczniów do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.
 5. Udzielanie pomocy nauczycielom w gromadzeniu materiałów do pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 6. Uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska przez gromadzenie, udostępnienie
  i popularyzowanie zbiorów z dziedziny wychowania.
 7. Otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych.
 8. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

§ 73

1      Zadania pedagogiczno - dydaktyczne bibliotekarza:

 1. Udostępnienie zbiorów.
 2. Udzielenie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych i tekstowych, informowanie uczniów i nauczycieli o nowościach wydawniczych.
 3. Rozmowy z czytelnikami o książkach.
 4. Zachęcanie uczniów do świadomego doboru lektury.
 5. Przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji.
 6. Informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów.
 7. Prowadzenie różnych form wizualnej informacji i prezentacji książek.
 8. Organizowanie z aktywem bibliotecznym różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej uczniów np. różnych akcji apeli bibliotecznych, dyskusji nad książkami, konkursów czytelniczych, spotkań z autorami i innych imprez czytelniczych.
 9. Współpraca z Publiczną Biblioteką w Głogoczowie.

§ 74

1. Zadania organizacyjno-techniczne:

 1. Gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami placówki.
 2. Ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Opracowanie biblioteczne zbiorów.
 4. Selekcja zbiorów.
 5. Konserwacja zbiorów.
 6. Organizacja warsztatu informacyjnego obejmującego prowadzenie katalogu alfabetycznego.

§ 75

1      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.

2      Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć  lekcyjnych.

§ 76

Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

§ 77

1      Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.

 1. Zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie.
 2. Zapewnia środki finansowe.
 3. Zarządza sprawdzenie zbiorów.
 4. Zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji.
 5. Zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć.
 6. Hospituje i ocenia pracę biblioteki.

Art. 15. Organizacja współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

§ 78

1      W celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła:

 1. Kieruje (za zgodą rodziców) na badania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej uczniów
  z deficytami rozwojowymi.
 2. Wydaje decyzje o odroczeniu lub przyśpieszeniu obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

§ 79

Uczeń na prośbę rodziców lub za zgodą rodziców kierowany jest do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

§ 80

Obowiązkiem pedagoga we współpracy z wychowawcą jest przygotowanie opinii o uczniu
i przekazanie jej do poradni.

§ 81

Po otrzymaniu opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nauczyciele uczący przebadanego ucznia potwierdzają podpisem zapoznanie się z jej treścią i realizują zalecenia tam zawarte.

§ 82

Szkoła współpracuje z poradnią poprzez organizowanie spotkań z pedagogami, w ramach zespołów samokształceniowych lub prelekcji dla nauczycieli i rodziców.

Art. 16. Formy opieki i pomocy uczniom.

§ 83

1      Szkoła w porozumieniu z instytucjami wspomagającymi może organizować pomoc dla dzieci w formie:

 1. Dofinansowania obiadów.
 2. Zakupu wyprawek szkolnych dla uczniów.
 3. Kierowania na wypoczynek letni dzieci.
 4. Pomocy materialnej.
 5. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

 

Art. 17. Innowacje i eksperymenty.

§ 84

 1. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę lub jej część, klasę, grupę, ciąg klas lub grup.
 2. Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu może nastąpić po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych
  i eksperymentalnych.
 3. Innowacja lub eksperyment wymagające przyznania szkole dodatkowych środków mogą być prowadzone po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
 4. Rekrutacja do szkół lub oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
 5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

§ 85

 1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje rada pedagogiczna po zapoznaniu się z celem, założeniami i sposobem realizacji eksperymentu.
 2. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
  1. Zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji.
  2. Opinii rady szkoły.
  3. Pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
  4. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.

§ 86

 

Prowadzenie eksperymentu w szkole wymaga zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 87

Dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu w szkole, w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie eksperymentu.

§ 88

Po zakończeniu eksperymentu dyrektor szkoły przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania ocenę eksperymentu, dokonaną przez jednostkę naukową, która sprawuje opiekę nad przebiegiem eksperymentu, a także informuje o niej organ prowadzący szkołę i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 89

Szczegółowe zasady prowadzenia innowacji lub eksperymentu określa rozporządzenie właściwego Ministra.

Art. 18. Zajęcia pozalekcyjne.

§ 90

Dla pełniejszego rozwoju uczniów szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne w miarę możliwości finansowych i kadrowych. Nauczyciel może nieodpłatnie prowadzić zajęcia pozalekcyjne po wyrażeniu zgody.

§ 91

W szkole na życzenie rodziców organizowane mogą być zajęcia dodatkowe, prowadzone w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

§ 92

Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków pieniężnych lub finansowane przez rodziców.

§ 93

Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki poza czasem przeznaczonym na realizację zajęć obowiązkowych.

Art. 19. Rekrutacja do szkoły.

§ 94

Zasady rekrutacji do szkoły określa regulamin.

 

Art. 20. Organizacja świetlicy.

§ 95

Zasady świetlicy określa regulamin.


 ROZDZIAŁ V

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Art. 20. Zadania nauczycieli.

§ 96

W szkole zatrudnia się nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami oraz projektem organizacyjnym na dany rok szkolny.

§ 97

Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

§ 98

1      Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

 1. Znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole.
 2. Znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
 3. Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.
 5. Wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy   szkoły.

§ 99

1      Do zadań i obowiązków nauczycieli należy:

 1. Rzetelne i systematyczne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
 2. Dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i wychowanków.
 3. Stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów i wychowanków, rozwój zdolności, zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru.
 4. Organizowanie indywidualnej pomocy uczniom z niepowodzeniami szkolnymi.
 5. Troska o warsztat pracy i wyposażenie pracowni.
 6. Bezstronność i obiektywizm w ocenianiu oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów
  i wychowanków.
 7. Tworzenie optymalnych warunków do aktywnego i twórczego udziału uczniów i wychowanków w procesie dydaktyczno-wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się, pracy indywidualnej i zespołowej.
 8. Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu placówki, rodziny i środowiska.
 9. Upowszechnianie samorządności jako metody wychowawczej.
 10. Ochrona uczniów i wychowanków przed demoralizacją, uzależnieniami, organizowanie niezbędnej opieki profilaktyczno – resocjalizacyjnej.
 11. Współpraca z domem rodzinnym uczniów i wychowanków.
 12. Doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej przez korzystanie
  z różnych form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.
 13. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji:
  1. zaznaczenie obecności ucznia poprzez pozostawienie przy jego nazwisku pustej kratki,
  2. zaznaczenie nieobecności ucznia poprzez wpisanie w kratkę przy jego nazwisku kreski pionowej „|”,
  3. odnotowanie spóźnienia ucznia poprzez wpisanie w kratkę przy jego nazwisku litery „S”,
  4. odnotowanie zwolnienia ucznia z lekcji poprzez wpisanie w kratkę litery „Z”
   1. zaznaczenie pomyłek w zapisie nieobecności ucznia poprzez dwukrotne, ukośne przekreślenie kreski pionowej „ | i podpis.
  5. Wykonywanie innych poleceń  dyrektora, związanych z organizacją pracy w placówce.

§ 100

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

§ 101

1      Nauczyciel ma prawo do:

 1. Przygotowania programów nauczania i wychowania oraz realizowania ich.
 2. Wyboru podręczników, środków dydaktycznych i metod kształcenia uczniów.

 

Art. 21. Powierzenie wychowawstwa.

§ 102

Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą".

§ 103

W miarę możliwości organizacyjnych nauczyciel pełni obowiązki wychowawcy przez cały cykl kształcenia: klasy I-III, IV-VI.

§ 104

 1. Uczniowie i rodzice mają prawo złożyć do dyrektora wniosek o odwołanie nauczyciela- wychowawcy
  z pełnionej funkcji.
 2. Warunkiem przedłożenia wniosku Radzie Pedagogicznej jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.
 3. Wniosek będzie rozpatrywany w przypadku poparcia, przez co najmniej 3/4 rodziców lub uczniów danego oddziału.
 4. Decyzję w sprawie zmiany nauczyciela - wychowawcy podejmuje dyrektor po wysłuchaniu nauczyciela-wychowawcy i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej w terminie 14 dni.
 5. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 105

W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może zmienić wychowawcę klasy.

Art. 22. Zadania wychowawcy.

§ 106

Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 107

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań:
  1. Otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków.
  2. Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
   1. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostkę i integrujące zespół uczniowski,
   2. ustala treści i formę zajęć tematycznych godzin wychowawczych.
  3. Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak
   i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).
  4. Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
   1. poznania ich i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
   2. współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
   3. włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły.
  5. .Organizuje spotkania co najmniej 3 razy w roku szkolnym w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.
  6. .Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb
   i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
  7. .Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej
   i pedagogicznej.
  8. .Na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach
   i sposobach oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
  9. .W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć edukacyjnych „wychowanie do życia w rodzinie", wychowawcy klas V-VI organizują spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym nauczyciel prowadzący zajęcia przedstawia cele i treści programu nauczania przedmiotu.

§ 108

1. Wychowawca wykonuje następujące czynności administracyjne dotyczące klasy:

 1. Na bieżąco uzupełnia dziennik:
  1. usprawiedliwia nieobecności uczniów poprzez zmianę znaku kreski pionowej „| ” na znak  „È”,,
  2. podaje, pisząc na dolnym marginesie kartki dziennika, na której zaznaczono zwolnienie ucznia z lekcji („Z”), powód nieobecności (konkurs, zawody, turniej, próba, imprezy środowiskowe itp.)
   i datę,
  3. Uzupełnia arkusze ocen.
  4. Prowadzi zeszyt wychowawczy swojej klasy.
  5. Prowadzi korespondencję z rodzicami uczniów.
  6. Odnotowuje kontakty z rodzicami uczniów.

§ 109

Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

Art. 23. Bezpieczeństwo ucznia.

§ 110

Zajęcia, zarówno obowiązkowe jak i dodatkowe, nie mogą być prowadzone bez nadzoru, upoważnionej do tego osoby.

§ 111

1      W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia zapewnia się:

 1. Właściwe oświetlenie.
 2. Ogrzewanie.
 3. Odpowiednią wentylację.

2      Jeżeli pomieszczenie lub inne miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć.

3      Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć – niezwłocznie się je przerywa
i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece nauczycieli.

4      Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pracownie, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

§ 112

1      Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru.

2      Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom przebywanie w czasie przerw śródlekcyjnych na świeżym powietrzu.

§ 113

 1. 1.Szkoła organizuje wycieczki szkolne zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. 2.Sposób organizacji wycieczek określa regulamin wycieczek szkolnych.

§ 114

Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich
w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

§ 115

 1. Ponadto szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
  1. Omawianie na lekcjach zasad bezpieczeństwa.
  2. Szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  3. Dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do indywidualnych potrzeb uczniów i rodzaju pracy.
  4. Systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową.
  5. Organizowanie dożywiania dzieci.
  6. Różnorodność i równomierne rozłożenie zajęć w każdym dniu.

§ 116

Plan ewakuacji szkoły umieszcza się w widocznym miejscu, a drogi ewakuacyjne oznacza się
w sposób wyraźny i trwały.

Art. 24. Zadania pracowników administracyjno – obsługowych.

§ 117

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno -obsługowych.
 2. Zasady zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
 3. Zakres czynności dla pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Szkoły.
 4. W placówce, która liczy, co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 5. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§ 118

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych określa się z chwilą przyjęcia i umieszcza się w aktach.

§ 119

 1. Każdy  pracownik placówki odpowiedzialny jest za:
  1. Bezpieczeństwo wychowanków.
  2. Czystość i higienę w placówce.
  3. Współpracę z pracownikami pedagogicznymi.
  4. Powierzony zakres  obowiązków.
  5. Szczegółowe zadania pracowników placówki określają przydziały czynności zawarte w teczkach osobowych.


ROZDZIAŁ VI

SZKOLNY SYSTEM KLASYFIKOWANIA I OCENIANIA

Art. 25. Informacje ogólne.

§ 120

 1. Statut określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów.
 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności
  w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno – motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.
 3. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  1. Posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia.
  2. Posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia.
  3. Posiadającego opinię poradni pszychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
   o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii.
  4. Nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ppkt.1) – 3), który objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole  - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psycho – fizycznych ucznia dokonanego przez  nauczycieli lub specjalistów.

§ 121

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy - semestry:
  1. Okres pierwszy - rozpoczyna się l września lub w pierwszy dzień roboczy po tej dacie,
   a kończy się w piątek przed feriami zimowymi.
  2. Okres drugi - rozpoczyna się w pierwszym dniu po feriach zimowych, a kończy w czerwcu, zgodnie

        z zarządzeniem ministra dotyczącym zakończenia roku szkolnego.

 1. W wyjątkowych sytuacjach Rada Pedagogiczna może ustalić inny czas trwania semestrów.

§ 122

 Każdy semestr kończy się posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, na którym przedstawia się osiągnięcia uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych dzieci.

Art. 26. Ocenianie uczniów.

  § 123

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych
  z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie.
 3. Nauczyciel każdego przedmiotu jest zobowiązany do posiadania szczegółowych kryteriów wymagań na poszczególnestopnie.
 4. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, o których mowa w  § 120, pkt 3., na podstawie opinii lub orzeczenia PPP lub innej poradni specjalistycznej.
 5. Kopie wymagań złożone są w bibliotece szkolnej i sekretariacie szkoły.
 6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających
   z realizowanego przez siebie programu nauczania.
  2. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
  3. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
   z obowiązkowych,  dodatkowych  zajęć edukacyjnych i zachowania.
  4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
   1. Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
   2. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej         zachowania.
   3. Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
   4. Ocena  z zajęć edukacyjnych wystawiana jest na podstawie:
    1. Odpowiedzi ustnych.
    2. Wypowiedzi pisemnych.
    3. Umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości (projekty, doświadczenia, obserwacje, rysunki itp.).
    4. Dokumentacji (zeszyty przedmiotowe, zeszyty ćwiczeń).
    5. Wykonanej pracy (prace plastyczne, pomoce naukowe, prace społeczne).
 7. Noty i informacje o postępach ucznia znajdują się w:
  1. Zeszytach przedmiotowych.
  2. Dziennikach.
  3. Dzienniczkach.
  4. Zawiadomieniach pisemnych.
 8. Kontakty nauczyciela z rodzicami to:
  1. Spotkania w każdym semestrze.
  2. Indywidualne kontakty nauczycieli z rodzicami.
  3. Rozmowy telefoniczne.
  4. Informacje o ocenie niedostatecznej zgodnie z zapisami w Statucie.
  5. Zapisy w dzienniczkach ucznia.
  6. Zapisy w zeszytach korespondencji z rodzicami.
 9. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonywane jest systematycznie w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.
 10. Stopnie szkolne są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.
 11. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ma obowiązek postawiony stopień krótko uzasadnić.
 12. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania są udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły.

§ 124

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych.
 2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych     możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza i podania rodzica                                    (prawnego opiekuna), na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony"albo ,,zwolniona”,  jeżeli jest brak podstaw do ustalenia  oceny.

§ 125

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, plastykiw szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

Art. 27. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III.

§ 126

 1. W klasach I - III stosowana jest ocena opisowa. Dokumentacja oceny opisowej składa się z:
  1. Kart szkolnych osiągnięć dziecka.
  2. Zapisów w dziennikach lekcyjnych.
  3. Arkuszy ocen.
  4. Kartę wstępnej obserwacji dziecka wypełnia nauczyciel w klasie pierwszej w początkowym okresie pobytu dziecka w szkole.
  5. Kartę szkolnych osiągnięć ucznia wypełnia nauczyciel l raz w semestrze. Jest ona formą informacji dla rodziców o aktualnych osiągnięciach dziecka.
  6. Karta szkolnych osiągnięć ucznia jest przekazywana rodzicom.
  7. Karta szkolnych osiągnięć jest przekazywana rodzicom na zebraniach szkolnych.
  8. Dla oznaczenia stopnia opanowania danej umiejętności przez ucznia stosuje się następującą skalę:

W  KLASIE  I – II:

 WSPANIALE (w dzienniku zapis +) - dziecko bardzo dobrze opanowało daną umiejętność i radzi sobie doskonale lub bardzo dobrze,

 DOBRZE (w dzienniku zapis /) - dziecko opanowało daną umiejętność zadawalająco, czasem popełnia błędy,

 MUSISZ  JESZCZE  POPRACOWAĆ ( w dzienniku zapis - ) - dziecko ma duże problemy z opanowaniem danej umiejętności, bądź też jej nie opanowało.

 W  KLASIE  III:

 6- dziecko doskonale opanowało daną umiejętność, radzi sobie doskonale zawsze,

 5 - dziecko poprawnie opanowało daną umiejętność, radzi sobie dobrze prawie zawsze,

 4 - dziecko opanowało daną umiejętność zadowalająco,

 3 - dziecko ma problemy z opanowaniem danej umiejętności,

 2 - dziecko ma bardzo duże problemy z opanowaniem danej umiejętności,

         1 - dziecko nie opanowało danej umiejętności, nie radzi sobie.

 1. Sprawdziany pisemne w klasach I-II powinny być oceniane wg poniższego przelicznika:

     1) 0% - 49%      MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ,

     2) 50% - 90%    DOBRZE,

     3) 91% - 100%  WSPANIALE.

 1. Sprawdziany  pisemne w klasie III powinny być oceniane wg poniższego przelicznika:
  1. 0%  -  35%pkt.   -    ndst
  2. 36% - 54% pkt.  -    dp
  3. 55% - 74% pkt.  -    dst
  4. 75% - 90% pkt.  -    db
  5. 91% - 100% pkt.     -   bdb ( praca z dopuszczalnymi błędami)
  6. 100% pkt            -    cel ( praca bezbłędna)
  7. W dziennikach lekcyjnych na stronach „Oceny postępów w nauce”  nauczyciel zamieszcza poszczególne umiejętności dziecka z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczo - społecznej, matematycznej, artystycznej, technicznej, zajęć komputerowych, fizyczno-ruchowej, emocjonalnej. Zapisy te pozwalają nauczycielowi na bieżące odnotowywanie zaobserwowanych u ucznia postępów.
  8. Karty pracy ucznia oraz wytwory prac manualnych uczniów gromadzi się w dokumentacji nauczyciela i stanowią one dodatkowe narzędzie, które pozwala nauczycielowi w pełni zaobserwować i ocenić u danego dziecka umiejętności oraz wysiłek, z jakim je zdobywa.
  9. Nauczyciel w klasach I-III:
   1. Stosuje ustną ocenę opisową umiejętności, wiadomości i zachowania ucznia.
   2. W zeszytach ucznia i pracach pisemnych formułuje krótki komentarz słowny oraz cyfrowe i słowne pieczątki odpowiadające legendzie z pkt.6.
   3. Na podstawie prowadzonej dokumentacji nauczyciel sporządza ocenę opisową ucznia za pierwszy
    i drugi semestr roku szkolnego.

Art. 28. Zachowanie w klasach I –III

§ 127

 1. Ocena bieżąca z zachowania jest zapisywana przez nauczycieli  w zeszytach uwag, natomiast ocenę

comiesięczną wyraża się symbolami literowymi  A, B, C, zgodnymi z poniższymi poziomami, i wpisuje

do dzienników.

Poziom A:

Uczeń bez zastrzeżeń wypełnia swoje szkolne obowiązki oraz jest wzorowym kolegą,  przestrzega norm społecznych, obyczajowych i funkcjonujących umów, jego postawa godna jest naśladowania.

 Poziom B:

Uczeń nie sprawia kłopotów wychowawczych, jego kultura bycia i słowa nie budzi  zastrzeżeń.

Poziom C:

Uczeń nie sprawia większych kłopotów wychowawczych, ale zdarza się, ze łamie zasady właściwego zachowania, przeszkadza w prowadzeniu lekcji, jego stosunek do kolegów i słownictwo budzi zastrzeżenia, miewa problemy z wywiązywaniem się z obowiązków ucznia.

 1. Oceny z zachowania oparte są na następujących kryteriach:

 I. Stosunek do obowiązków szkolnych.

II. Aktywny udział w życiu klasy i szkoły.

III. Kultura osobista.     

 1. Karta informująca o zachowaniu uczniów przekazywana jest rodzicom wraz z kartą osiągnięć edukacyjnych.
 2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

Art. 29. Zajęcia edukacyjne w klasach IV-VI

§ 128

Oceny klasyfikacyjne oraz semestralne, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

Oceny semestralne i roczne są wyrażone pełnym stopniem podanej skali, bez stosowania plusów
i minusów.

 

Art. 30. Ogólne kryteria wymagań:

§ 129

 1. Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:
  1. Wykazuje się celująca znajomością treści i umiejętności wynikających z podstawy programowej.
  2. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów     teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej.
  3. Proponuje rozwiązania nietypowe, jest twórczy.
  4. Rozwija własne uzdolnienia.
  5. Stosuje poprawny język, styl, swobodnie posługuje się terminologią naukową.
  6. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:
   1. Wykazuje się bardzo dobrą znajomością treści i umiejętności wynikających z podstawy programowej.
   2. Bardzo dobrze rozumie uogólnienia i związki między nimi.
   3. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej.
   4. Samodzielnie wyjaśnia zjawiska, potrafi zastosować poznaną wiedzę w rozwiązywaniu zadań
    i problemów w nowych sytuacjach.
   5. Umiejętnie wiąże teorię z praktyką.
 1. Ocenę dobrą  (4) otrzymuje uczeń, który:
  1. Poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające
   z podstawy programowej.
  2. Potrafi zastosować zdobytą wiedzę w sytuacjach typowych, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
  3. Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi.
  4. Poprawnie posługuje sięterminologią naukową.
  5. Zdarzaj ą się w jego wypowiedzi usterki językowe.
 1. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:
  1. Opanował podstawowe treści i umiejętności zawarte w programie nauczania i wynikające
   z podstawy programowej (treści przystępne, proste, łatwe do zrozumienia).
  2. Dość poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi.
  3. Przy pomocy nauczyciela wiąże teorię z praktyką,  wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne
   o średnim poziomie trudności.
  4. Posługuje się językiem zbliżonym do potocznego, rzadko używa terminologii naukowej.
  5. Popełnia  błędy językowe, ale jego wypowiedź jest zrozumiała.
 1. Ocenę dopuszczającą  (2) otrzymuje uczeń, który:
  1. Opanował treści i umiejętności zawarte w podstawie programowej konieczne dla dalszego kształcenia.
  2. Wyjaśnia zjawiska przy pomocy nauczyciela.
  3. Przy znacznej  pomocy nauczyciela wiąże teorię z praktyką, potrafi wykonać zadania teoretyczne
   i praktyczne o niewielkim poziomie trudności.
  4. Posługuje się językiem potocznym.
  5. Popełnia liczne błędy językowe, ale jego wypowiedź jest komunikatywna.
  6. Stara się podnieść swoje wyniki w nauce.
 1. Ocenę niedostateczną – (l) otrzymuje uczeń, który:
  1. Nie opanował podstawy programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają zdobywanie dalszej wiedzy.
  2. Zupełnie nie rozumie uogólnień, nie wyjaśnia zjawisk.
  3. Nie potrafi zastosować wiedzy w praktyce.
  4. Popełnia liczne błędy językowe i stylistyczne, jego wypowiedź często jest niezrozumiała.
  5. Nie wykazuje chęci poprawy wyników, nie współpracuje w tym względzie z nauczycielem.

§ 130

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

Art. 31. Ocenianie bieżące.

§ 131

 1. Poziom opanowania przez ucznia wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania danych zajęć edukacyjnych ocenia się w stopniach szkolnych wg następującej skali:
  1. Stopieńcelujący, skrót            cel,      cyfra 6.
  2. Stopień  bardo dobry, skrót     bdb,     cyfra 5.
  3. Stopień dobry, skrót                db,       cyfra 4.
  4. Stopień dostateczny, skrót      dst,      cyfra 3.
  5. Stopień dopuszczający, skrót dp,       cyfra 2.
  6. Stopień niedostateczny, skrót             ndst,    cyfra l.

§ 132

Dopuszcza się stosowanie znaków „+", „-" w ocenach cząstkowych, jak również dla określenia aktywności ucznia na zajęciach lekcyjnych.

§ 133

 1. Dopuszcza się stosowanie w dziennikach lekcyjnych następujących skrótów:
  1. „bz”      - brak zadania domowego.
  2. „z”        - brak zeszytu.
  3. „nb”      - nieobecności na sprawdzianie.
  4. „zw”     – zwolniony.
  5. „np.”    - nie przygotowanie do zajęć.

§ 134

 1. Sprawdziany  pisemne powinny być oceniane wg poniższego przelicznika:
  1. 0%        -  35% pkt.   - ndst    
  2. 36%      - 54% pkt.  - dp
  3. 55%      - 74% pkt.  -  dst
  4. 75%      - 90% pkt.  -  db
  5. 91%      - 100% pkt. - bdb (z dopuszczalnymi błędami)
  6. cel         - 100% pkt ( praca bezbłędna)

§ 135

 1. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice mogą otrzymać do wglądu na zasadach ustalonych przez nauczyciela.
 2. Uczeń winien zwrócić prace pisemne nauczycielowi w terminie przez niego wyznaczonym.

§ 136

Uczeń, który powraca do szkoły po dłuższej nieobecności, ustala z nauczycielem termin uzupełnienia   braków,  nie dłuższy niż dwa tygodnie.

§ 137

Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji według zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.

§138

W przypadku notorycznego i celowego unikania przez ucznia sprawdzianu, nauczyciel ma prawo zlecić uczniowi pisanie pracy w terminie wybranym przez nauczyciela, bez porozumienia z uczniem.

§ 139

W ciągu jednego tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż dwie prace klasowe, a w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną.

§ 140

Sprawdzian obejmujący szerszy zakres materiału nauczania (więcej niż trzy jednostki lekcyjne) winien być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowany w dzienniku.

§ 141

Dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem wystawionej oceny uczeń winien otrzymać
w okresie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy.

§ 142

Uczeń ma prawo do jednorazowej próby poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianów pisemnych do 7 dni od daty wystawienia oceny.

Uzyskaną na warunkach określonych przez nauczyciela ocenę wpisuje się obok oceny poprzedniej.

§143

Na tydzień przed klasyfikacją okresową należy zaprzestać przeprowadzania prac klasowych.

 

Art. 32. Zachowanie w klasach 4-6

§ 144

Regulamin oceny  zachowania uczniów klas 4 – 6

 1. Elementy składowe oceny:
  1. Stosunek do obowiązków szkolnych.
  2. Aktywność społeczna.
  3. Kultura osobista.
  4. Elementy te ocenia wychowawca wraz ze swoimi wychowankami i wpisuje ocenę do odpowiednich rubryk w dzienniku lekcyjnym raz w miesiącu na podstawie zapisów w zeszycie uwag i miesięcznej karcie braków.
  5. Wystawiając ocenę cząstkową wychowawca  korzysta  z zeszytu uwag i miesięcznej karty braków,
   w  następujący sposób klasyfikując uwagi:
   1. Stosunek do obowiązków szkolnych  (ocena wyjściowa – wzorowa):
    1. stosunek do przedmiotów (miesięczna karta braków),
    2. systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne (z pominięciem choroby),
    3. usprawiedliwianie nieobecności (do 2 tygodni),
    4. przeczytana książka (1 w miesiącu).
  6. Aktywność społeczna (ocena wyjściowa – dobra) :
   1. czynny udział w życiu klasy i szkoły,
   2. prace społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
   3. udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,
   4. prace na rzecz utrzymania porządku wokół szkoły,
   5. dodatkowa praca (np. pomoce do lekcji),
   6. pomoc koleżeńska,
   7. aktywny udział w działalności pozalekcyjnej szkoły,
   8. aktywny udział w akcjach charytatywnych,
   9. właściwe pełnienie funkcji klasowych i szkolnych.
 1. .Kultura osobista (ocena wyjściowa – wzorowa):
  1. noszenie obuwia zamiennego, chusteczek higienicznych,
  2. uprzejme zachowanie w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły i osób spoza szkoły,
  3. dotrzymywanie zobowiązań,
  4. używanie zwrotów grzecznościowych,
  5. unikanie złośliwych przezwisk,
  6. nieużywanie wulgaryzmów,
  7. kultura spożywania posiłków,
  8. kultura zachowania w miejscach publicznych,
  9. podporządkowanie  się poleceniom nauczycieli oraz uchwałom SRU,
  10. kultura korzystania z toalet,
  11. ustawianie teczek przed salami lekcyjnymi,
  12. kultura w oczekiwaniu przed salą na nauczyciela,
  13. troska o mienie szkole i publiczne,
  14. punktualność na zajęciach,
  15. przestrzeganie Statutu (obowiązki ucznia),
  16. unikanie sytuacji stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych osób,
  17. informowanie o zdarzeniach zagrażających zdrowiu i życiu.

            Ad.1.

 1. Ilość braków na karcie w dzienniku:
  1. 0 – 1 braków                - ocena wzorowa
  2. 2 – 4 braków                - ocena bardzo dobra
  3. 5 – 7 braków                - ocena dobra
  4. 8 – 10 braków              - ocena poprawna
  5. 11 – 15 braków            - ocena nieodpowiednia
  6. 16 i więcej braków      - ocena naganna
  7. Brak stroju galowego na uroczystości szkolne obniża ocenę ze stosunku do obowiązku szkolnego
   o pół stopnia.
  8. Nieprzeczytanie wymaganej jednej książki w miesiącu obniża ocenę ze stosunku do obowiązku         szkolnego o jeden stopień.
  9. Niedostarczenie usprawiedliwienia nieobecności w przeciągu siedmiu dni obniża ocenę ze stosunku do obowiązku szkolnego o pół stopnia.

            Ad.2.

 1. Uwaga zwykła podwyższa ocenę o pół stopnia.
 2. Każdy wykrzyknik przy uwadze podwyższa ocenę o stopień.
 3. Dodatkowo przeczytana książka podwyższa ocenę z o pół stopnia.

            Ad.3.

 1. Uwaga zwykła obniża ocenę o pół stopnia.
 2. Każdy  wykrzyknik przy uwadze obniża ocenę o stopień.
 3. Dwie kolejne miesięczne oceny naganne z zachowania powodują zastosowanie regulaminowej kary.
 4. Uczeń, wobec którego zastosowano karę regulaminową zgodnie z § 206 naganną ocenę miesięczną.

 

Art. 33. Zasady ustalania ocen z zachowania

§ 145

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
  1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
  2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
  3. Dbałość o honor i tradycje szkoły.
  4. Dbałość o piękno mowy ojczystej.
  5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.
  6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
  7. Okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
  1. Wzorowe.
  2. Bardzo dobre.
  3. Dobre.
  4. Poprawne.
  5. Nieodpowiednie.
  6. Naganne.
 1. Śródroczną i roczną  ocenę  zachowania wystawia się na podstawie średniej  miesięcznych  ocen 
  z kultury osobistej, stosunku do obowiązku szkolnego, aktywności społecznej zgodnie z kryteriami oceny zachowania, o których mowa w § 146 z zastrzeżeniem § 213.
 2. Oceny miesięczne ustala i wpisuje wychowawca klasy zgodnie z regulaminem oceny zachowania,
  o którym mowa w  § 145.
 3. W dziennikach lekcyjnych klas IV-VI przy wpisywaniu ocen miesięcznych zachowania stosuje się   skróty:
  1. 6      -    (wzorowe).
  2. 5      -    (bardzo dobre).
  3. 4      -    (dobre).
  4. 3      -    (poprawne).
  5. 2      -    (nieodpowiednie).
  6. 1      -    (naganne).
 1. Na w/w ocenę mają wpływ pisemne lub ustne informacje złożone przez uczniów, organizacje uczniowskie, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców lub przedstawicieli środowiska.

Art. 34. Kryteria ocen z zachowania w klasach 4 – 6

§ 146

 1. Ocenę wzorową
 2. Ocenę bardzo dobrą
 3. Ocenę dobrą
 4.  Ocenę poprawną
 5. Ocenę nieodpowiednią
 6. Ocenę naganną

Art. 35. Klasyfikowanie uczniów.

                                                                                  § 147

 1. Na 7 dni przed śródroczną i roczną klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną wszyscy nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne   i wychowawcy  klasy  informują uczniów klas i ich rodziców (prawnych opiekunów)  w formie pisemnej o przewidywanych dla nich śródrocznych
  i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej śródrocznej i rocznej  ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 2. O przewidywanej śródrocznej  lub rocznej ocenie niedostatecznej informuje się ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.

  § 148

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i końcoworoczną ocenę  klasyfikacyjną  zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
 3. W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.

§ 149

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

  § 150

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

§ 151

Laureaci konkursow przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 152

 1. W klasach I –III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
 2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe
  i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce i rozwijaniem uzdolnień

§ 153

W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

§ 154

 Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzecie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 155

Ustalona przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 157 i§ 158.

  § 156

 Ostateczne wyniki nauczania i zachowania zatwierdza Rada Pedagogiczna na radzie klasyfikacyjnej.

§ 157

Wychowawca, w sytuacji drastycznego naruszenia norm społecznych przez ucznia,może podjąć decyzję
o zmianie, zatwierdzonej na klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej, jego oceny zachowania.     

§ 158

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 159 i  § 168 pkt. 4. 

§ 159

 1. Uczeń lub jego rodzic (opiekun prawny) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,   że  roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została wystawiona niezgodnie z procedurami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. W przypadku stwierdzenia, że  roczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została wystawiona niezgodnie z procedurami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, wystawiana jest ona ponownie, zgodnie z zasadami określonymi w Art. 38.

   § 160

 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 § 161

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Tryb i warunki przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określa Art. 39.

§ 162

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

§ 163

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki.

§ 164

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 163 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

§ 165

Uczniowi, o którym mowa w § 163, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

§ 166

Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 159 i § 168 pkt. 4.

Art. 36. Promocja i ukończenie szkoły.

                                                                                  § 167      

 1. Uczeń klasy I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na           wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 168

 1. Począwszy od klasy IV uczeń  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym programie nauczania,  uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od ocenyniedostatecznej, z zastrzeżeniempkt. 2 i pkt.3.
 2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwalę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, ze te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym programem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną 
  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Zasady przeprowadzenia egzaminu poprawkowego określa Art 38.
 5. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 6. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średnich ocen, o której mowa w pkt. 6, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.1. z zastrzeżeniem pkt.3, i/lub uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania nie otrzymuje promocji do klasy programowowyższej i powtarza klasę, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.

§ 169

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
  1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają  się roczne oceny klasyfikacyjne
   z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 151, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 168 pkt. 2 i pkt. 8.
  2. Jeżeli przystąpił do sprawdzianu (nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umiarkowanym
   i znacznym oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim).
 1. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej  4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania z zastrzeżeniem §168, pkt. 7.

 

 

Art. 37. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 170

1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się o wyższą niż proponowana roczną ocenę klasyfikacyjną
z najwyżej dwóch obowiązkowych i najwyżej jednego dodatkowego zajęcia edukacyjnego oraz o wyższą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Możliwość ubiegania się o wyższą niż proponowana roczną ocenę klasyfikacyjną mają uczniowie, którzy:        

 1. Uzyskali oceny z 2/3 przeprowadzonych w danym roku szkolnym prac klasowych, sprawdzianów, testów i ćwiczeń sprawdzających, pisząc je w ustalonych przez nauczyciela terminach (dotyczy też dodatkowego terminu w przypadku usprawiedliwionej nieobecności).
 2. Średnia ocen uzyskanych z przeprowadzonym roku szkolnym prac klasowych, sprawdzianów, testów i ćwiczeń sprawdzających to:
  1. w przypadku ubiegania się o ocenę dopuszczającą – 1,5
  2. w przypadku ubiegania się o ocenę dostateczną – 2,5
  3. w przypadku ubiegania się o ocenę dobrą – 3,5
  4. w przypadku ubiegania się o ocenę bardzo dobrą  – 4,5
  5. w przypadku ubiegania się o ocenę celującą – 5,5
  6. Skorzystali z możliwości poprawy w/w form pisemnych i uzyskali oceny wyższe.
  7. Aktywnie uczestniczyli w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach lekcji.
  8. Wykazali się obowiązkowością i systematycznością w przygotowaniu się do lekcji i odrabianiu zadań domowych (zgłosili nie więcej niż dopuszczalna, ustalona przez nauczyciela przedmiotu, ilość nieprzygotowania do zajęć  - ,,np.’ ).
  9. Uzyskanie wyższych niż proponowane rocznych ocen klasyfikacji z zajęć edukacyjnych następuje
   w wyniku przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej
   i ustnej, przed roczną klasyfikacyjną radą pedagogiczną.
  10. Sprawdzian z muzyki, plastyki, zajęć technicznych i komputerowych oraz zajęć wychowania fizycznego ma formę ćwiczeń praktycznych.
  11. Z wnioskiem o ustalenie wyższych niż proponowane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania występuje do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie do 2 dni od przekazania informacji o proponowanych ocenach.
  12. Wniosek powinien zawierać wyszczególnienie zajęć edukacyjnych, których dotyczy podwyższenie oceny oraz ocenę o jaką ubiega się uczeń; w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - wyszczególnienie spraw, zachowań i działań ucznia nieuwzględnionych przez wychowawcę przy ustalaniu oceny oraz ocenę o jaką ubiega się uczeń.
  13. W przypadku stwierdzenia spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 1 pdp.1 – 5, dyrektor szkoły ustala skład zespołu do przeprowadzenia sprawdzianu i ustala z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) jego termin. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w skład zespołu wchodzą: dyrektor szkoły, lub zastępca dyrektora-jako przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
  14. Uczeń także może ubiegać się o sprawdzian wiedzy i umiejętności z zajęć edukacyjnych w celu podniesienia oceny rocznej jeżeli nieobecność w szkole spowodowana była jego długotrwałą chorobą lub wypadkiem losowym w jego rodzinie.
  15. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

§ 171

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono roczną naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 2. Uczeń klasy programowo najwyższej  nie kończy szkoły jeżeli po raz trzeci z rzędu ustalono mu naganna roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Art. 38. Odwołanie się od klasyfikacyjnych  ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

§ 172

 Sprawdzian wiedzy i umiejętności.

 1. W przypadku, kiedy uczeń lub jego rodzice uznają, iż przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej rocznej
  z zajęć edukacyjnych nie uwzględniono określonego przepisami prawa trybu jej ustalania, mogą
  w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych wnieść zastrzeżenia.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona       niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiedzy i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć.
 3. Sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Zgodę na przeprowadzeniesprawdzianuwyraża dyrektor szkoły.
 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, dyrektor na piśmie powiadamia  rodziców (prawnych opiekunów) uzasadniając swoją decyzję.
 6. W skład komisji przeprowadzającej sprawdzian wchodzą:
  1. Dyrektor szkoły  jako  przewodniczący komisji.
  2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
  3. Dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.
  4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
  5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
  6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
   z zastrzeżeniem § 168, pkt.4.
  7. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
  8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiedzy i umiejętności
   w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 173

Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. W przypadku, kiedy uczeń lub jego rodziceuznają, iż przy ustalaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie uwzględniono określonego przepisami prawa trybu jej ustalania, mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły. Zastrzeżenia wnoszone są w terminie 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  została ustalona  niezgodnie
  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania drodze głosowania, zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. Zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu wyraża dyrektor szkoły.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, dyrektor na piśmie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) uzasadniając swoją decyzję.
 5. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  wchodzą:
  1. Dyrektor szkoły  jako przewodniczący komisji.
  2. Wychowawca klasy.
  3. Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.
  4. Pedagog.
  5. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
  6. Przedstawiciel Rady Rodziców.
  7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
  8. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
  9. Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania.

Art. 39. Egzamin poprawkowy.

§ 174

Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 175

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły pisemną prośbę o egzamin.

§ 176

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a dokładną datę ustala dyrektor szkoły. On też powołuje komisję do przeprowadzenia tego egzaminu.

§177

Egzamin składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

§ 178

 1. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
  1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący.
  2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminujący.
  3. Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji.

§ 179

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wtedy na jego miejsce dyrektor powołuje jako osobę egzaminująca innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Może to być nauczyciel
z innej szkoły za zgodą jego dyrektora.

§ 180

 1. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, który powinien zawierać: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik i ocenę, którą komisja ustaliła.
 2. Do protokołu powinny być załączone pisemne prace i zwięzła informacja o ustnych odpowiedziach egzaminowanego ucznia.

§ 181

Gdyby uczeń z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym  przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

                                                                               

                                                                                § 182

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem

§ 183.

§ 183

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§184

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że niedostateczna roczna ocena uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania. Wówczas stosuje się przepisy określone w § 159
i § 172
z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Art. 40. Egzamin klasyfikacyjny.

§ 185

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

§ 186

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

§ 187

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 188

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest niesklasyfikowany z powodu nieobecności i realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.         

§ 189

 W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) w charakterze obserwatorów.

§ 190

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli z komisji, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia), zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 2. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłe informacje o jego ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

§ 191

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 192

Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 159 i § 168, pkt 4.

Art. 41. Sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

§ 193

 1. W klasie VI przeprowadzny jest w kwietniu sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w określonych w podstawie programowej, będącej  podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystapić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.
 3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  powinno być wydane nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest sprawdzian.
 4. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez  lekarza.
 5. Uczeń, który w roku szkolnym, w któryn przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą psychologiczbno – pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z sytuacją kryzysową lub traumatyczną , może przystąpić do sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie opinii Rady Pedagogicznej.
 6. Opinia Rady Pedagogicznej, o której mowa w pkt. 5, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologizcno – pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniemw szkole i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów).
 7. Dla uczniów, o których mowa w pkt. 2 , 4, 5 nie przygotowuje się odrębnych zadań.
 8. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dodtosowania warunków pzreprowadzania sprawdzianu do potrzeb i mozliwości uzcniów, o których mowa w pkt. 2, 4, 5, spośród możliwych sposobów dostosowania warunkow przeprowadzania sprawdzianu, określonych w szczegółowej informacji Dyrektora Komisji Centralnej.
 9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.
 10. Zwolnienie ucznia, o którym mowa w pkt. 9, ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.
 11. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystpuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie póżniej niż do 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora Komisji Okręgowej.
 12. Uczeń, który nie przystapił do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.
 13. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.


ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE SZKOŁY – I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI, NAGRODY
I KARY

Art. 42. Prawa ucznia.

§ 194

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. Bezpłatnej nauki.
  2. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, godnie z zasadami higieny umysłowej.
  3. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
  4. Wypoczynku i wolnego czasu.
  5. Ochrony zdrowia.
  6. Poszanowania swej godności, przekonań i własności.
  7. Swobody myśli, sumienia i wyznania.
  8. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
  9. Otrzymania informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel.
  10. Obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce.
  11. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych.
  12. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
  13. Nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów.
  14. Wyboru kół zainteresowań i innych proponowanych przez szkołę form zajęć pozalekcyjnych, odbywania ich w pomieszczeniach szkolnych, korzystania w tym czasie ze sprzętu i pomocy  naukowych.
  15. Informacji dotyczących terminu i zakresu pisemnych sprawdzianów wiadomości, przyjmując, że w ciągu dnia może być tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa (kartkówki kilkunastominutowe nie traktuje się jako sprawdzianu).
  16. Odpoczynku  w przerwach międzylekcyjnych, przerwach świątecznych oraz feriach zimowych.
  17. Nauczania indywidualnego w domu, w przypadku orzeczenia poradni psychologiczno -pedagogicznej, ze względu na stan zdrowia.
  18. Uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, samorządu klasowego, RadyRodziców- zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak
   i chęcią ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.
  19. Korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

Art. 43. Obowiązki ucznia.

§ 195

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie szkoły, a zwłaszcza:
  1. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  2. Szanować przekonania i własność innych osób.
  3. Przeciwstawiać się przejawom brutalności.
  4. Informować o wypadkach na terenie szkoły.
  5. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i swoich kolegów.
  6. Dbać o dobro, ład i porządek w szkole.
  7. Brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu, systematycznie nosić dzienniczek ucznia.
  8. Samodzielnie rozwiązywać sprawdziany.
  9. Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (biblioteka, sala komputerowa i gimnastyczna).
  10. Zostawiać okrycia wierzchnie w szatniach, nosić obuwie zamienne.
  11. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
  12. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie rodzic ucznia.
  13. Uczniowie nie mogą używać w szkole podczas zajęć lekcyjnych i przerw telefonów komórkowych ani innych urządzeń rejestrujących i odtwarzających.

§ 196

Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

§ 197

Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

§ 198

 1. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na  osobistą prośbę rodzica lub osobę przez niego upoważnioną, a w przypadkach szczególnych na wniosek nauczyciela po otrzymaniu zgody przez dyrektora.
 2. Każde ustne zwolnienie ucznia klas IV - VI przez  rodzica lub osobę przez niego upoważnioną  musi być odnotowane w dzienniku.

                                                                                  § 199

 1. Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do szkoły, w formie pisemnej, nie później jednak niż do 7 dni licząc od ostatniego dnia nieobecności.
 2. Rodzic także może usprawiedliwić nieobecność dziecka ustnie osobiście u  nauczyciela.
 3. Nieobecność ucznia do 7 dni usprawiedliwia rodzic. W przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwienie musi być poparte stosownym zaświadczeniem lub innym dokumentem (np. kartą pobytu w szpitalu), wystawionym przez lekarza.
 4. Każde usprawiedliwienie ustne rodzica ucznia z klas IV-VI musi być odnotowane w dzienniku lub dzienniczku ucznia.

Art. 44. Strój ucznia.

§ 200

 1. Każdy uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie:
  1. Uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego.
  2. Grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji.
  3. Imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy.
  4. Przez strój galowy należy rozumieć:
   1. Dla dziewcząt - ciemna spódnica i biała bluzka.
   2. Dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula.

§ 201

 1. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny przy zachowaniu następujących ustaleń:
  1. W doborze ubioru należy zachować umiatr pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy.
  2. Zabrania się przychodzenia do szkoły z makijażem na twarzy, pomalowanymi paznokciami,
   z nieodpowiednimi fryzurami, farbowanymi włosami, a chłopcom z kolczykami itp.
  3. Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zamienne nie zagrażające zdrowiu (np. niedopuszczalne są wysokie obcasy).
  4. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki wyglądu.
  5. Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.

Art. 45. Nagradzanie uczniów.

§ 202

 1. Uczniowie mogą być nagrodzeni za:
  1. Wzorową naukę i aktywność społeczną.
  2. Wzorową postawę.
  3. Wybitne osiągnięcia (konkursy, olimpiady i inne).
  4. Wzorowe czytelnictwo.
  5. Dzielność i odwagę.

§ 203

 1. Rodzaje nagród:
  1. Pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec ucznia.
  2. Pochwała nauczyciela lub wychowawcy wobec klasy.
  3. Pochwała dyrektora wobec klasy.
  4. Pochwała dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły.
  5. List pochwalny wychowawcy i dyrektora do rodziców.
  6. Dyplom ucznia.
  7. Wpis do Złotej Księgi Uczniów.
  8. Świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych (w tym religii lub etyki) i dodatkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
  9. Odnotowanie na świadectwie szkolnym wyróżniających osiągnięć.
  10. Dyplomy lub nagrody książkowe dla najlepszych uczniów, absolwentów szkoły.

§ 204

 1. Decyzję o wymienionych w § 203 nagrodach, podejmuje:
  1. Rada  Pedagogiczna w pkt. 7 na wniosek nauczyciela, wychowawcy, opiekuna organizacji szkolnej
   i dyrektora.
  2. Dyrektor szkoły w pkt. 3-5 na wniosek nauczycieli wychowawców oraz  Rady Uczniowskiej.
  3. Nauczyciel i wychowawca w pkt. 1,2,5,6.

Art. 46. Rodzaje kar, tryb odwoływania się.

§ 205

Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie szkoły oraz nieprzestrzeganie regulaminu Samorządu Uczniowskiego stosuje się kary dla uczniów.

§ 206

 1. Rodzaje kar:
  1. Upomnienie ucznia przez wychowawcę:
   1. bezpośrednio do ucznia,
   2. wobec klasy.
  2. Upomnienie ucznia przez dyrektora szkoły:
   1. bezpośrednio do ucznia,
   2. wobec uczniów klasy.
  3. Nagana dyrektora szkoły:
   1. bezpośrednio do ucznia,
   2. wobec uczniów klasy,
   3. wobec uczniów szkoły.
  4. Zawieszenie ucznia w prawie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
  5. Przeniesienie ucznia do innego oddziału, jeśli taki istnieje.
  6. Wykonanie przez ucznia pracy społecznej na rzecz szkoły.
  7. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia   do innej  szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
   1. Notorycznie łamie on przepisy Statutu Szkoły, otrzymał kary przewidziane w Statucie, stosowane  środki zaradcze nie przynoszą pożądanych rezultatów.
   2. Zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów; stosuje używki w postaci narkotyków, alkoholu, tytoniu.
   3. Dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszanie, zastraszanie, akty wandalizmu.

§ 207

Wykonanie kary może być zawieszone na czas próby (nie krócej niż dwa tygodnie), jeśli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego, szkolnego lub wychowawcy klasy.

§ 208

Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o nałożonych karach z podaniem trybu odwołania się od niej.

§ 209

Dyrektor szkoły informuje ucznia o wymierzonej mu  karze z podaniem trybu odwołania się od niej.

§ 210

 1. Uczeń, jego rodzice lub prawni opiekunowie mogą się odwołać w terminie 7 dni od daty poinformowania o nałożonej na ucznia karze:
  1. Do dyrektora szkoły od kary nałożonej przez wychowawcę klasy.
  2. Do organu sprawującego nadzór pedagogiczny od kary nałożonej przez dyrektora szkoły.

§ 211

Kary wobec uczniów powinny być stopniowane.

§ 212

W przypadku rażącego naruszenia postanowień Statutu można odstąpić od stopniowania kar.

§ 213

Uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy nie może mieć oceny semestralnej wyższej niż dobra, a uczeń który otrzymał naganę dyrektora wyższej niż poprawna. Decyzję o zastosowaniu wobec ucznia określonej nagany podejmuje komisja w składzie: dyrektor, wychowawca klasy, przewodniczący zespołu wychowawców klasowych i pedagog szkolny.

§ 214

Propozycje zmian w zakresie praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

§ 215

Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.

§ 216

Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

§ 217

 1. Tryb rozpatrywania skarg dotyczących nieprzestrzegania praw ucznia.
  1. Skargę może złożyć: uczeń lub jego imieniu rodzic (prawny opiekun), Samorząd Uczniowski.
  2. O tym, czy pismo jest skargą decyduje część opisowa (wyraźne wskazanie na naruszenie praw dziecka), a nie jego forma zewnętrzna.
  3. Skarga musi być podpisana i wskazywać osobę skarżoną.
  4. Skargę składa się do dyrektora szkoły, który powinien rozpatrzyć ją w terminie do 30 dni.
  5. Skargi rozpatrują właściwe organy:
   1. wychowawca,
   2. dyrektor szkoły (po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego),
   3. Organ Nadzorujący,
   4. Organ Prowadzący,
   5. Rzecznik Praw Dziecka.
  6. Jeżeli szkoła nie jest władna do rozpatrywania wniesionej skargi obowiązana jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, do przekazania jej właściwemu organowi, zawiadamiając o tym fakcie równocześnie skarżącego.
  7. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożonej skargi, jeżeli działał w granicach dozwolonych prawem.
  8. Przedmiotem skargi może być w szczególności łamanie praw ucznia z uwzględnieniem Konwencji Praw Dziecka przez innego ucznia, nauczyciela lub inną osobę.


ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 47. Pieczęcie.

§ 218

Szkoła Podstawowa w Głogoczowie używa pieczątek urzędowych:

 1. Podłużnej o brzmieniu:

Zespół Placówek Oświatowych

Szkoła Podstawowa w Głogoczowie

Telefon: 12 27 37 712

(na drukach i pismach urzędowych dotyczących szkoły).

 1. Okrągłej dużej i małej (metalowej) z godłem w środku i napisem w obwodzie:

Szkoła Podstawowa w Głogoczowie

(na świadectwach i legitymacjach).

Art. 48. Obsługa finansowo – księgowa.

§ 219

Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest przez Zespół Ekonomiki Oświaty w Myślenicach.

§ 220

Szkoła może gromadzić dodatkowe fundusze na koncie środków specjalnych, którymi dysponuje dyrektor placówki w oparciu o preliminarz finansowy zaopiniowany przez Komisję Budżetową szkoły.

§ 221

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 222

Statut uchwala Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

§ 223

 1. Załącznikami do Statut są:
  1. Regulamin Rady Pedagogicznej.
  2. Regulamin Rady Rodziców.
  3. Regulamin Rady Uczniowskiej.
  4. Regulamin Rekrutacji do szkoły.
  5. Regulamin świetlicy szkolnej.

Zmiany statucie uchwaliła Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu:  28 sierpnia 2014 r.
Uchwała nr V/2014

logo odblaskowa
zpg logo

Partnerzy

SGW

maltanska

 LOGO NEWWDK RGB small

 Jak dzwon

SWIG logo

Sponsorzy

Zakład
Budowlano-Remontowo-Handlowy
Władysław Kruk

 

logo fantic

Skorut 300dpi rgb

 

 pg

Kontakt

Przedszkole Samorządowe
Szkoła Podstawowa
im. T. Kościuszki
32-444 Głogoczów 297

tel. 12 273 77 12
zpoglogoczow@op.pl